پایان نامه بررسی فقهی حقوقی شرکت های تجاری و مدنی و وجوه افتراق و اشتراک آنها

 پایان نامه رشته فقه و حقوق دانشکده الهیات و معارف اسلامی                             گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پایان نامه کارشناسی ارشد موضوع بررسی فقهی حقوقی شرکت های تجاری و مدنی و وجوه افتراق و اشتراک آنها استاد مشاور دکتر محمد اسحاقی آستانی (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)  چکیده از جمله […]

پایان نامه بررسی رابطه انواع دینداری و نگرش به جامعه مدنی

 پایان نامه رشته جامعه شناسی دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )  گرایش :جامعه شناسی   عنوان :بررسی رابطه انواع دینداری و نگرش به جامعه مدنی ( در میان دانشجویان دانشگاه تهران و شاهد ) استاد مشاور :دکتر کمال الدین موسوی   زمستان     1392 (در فایل دانلودی نام نویسنده و […]

پایان نامه  نقش کادر اداری دادگاه در جریان دادرسی مدنی در دادگاه­های ایران

 پایان نامه رشته حقوق  دانشکده حقوق و الهیات بخش معارف اسلامی و حقوق پایان ­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق، گرایش حقوق خصوصی  نقش کادر اداری دادگاه در جریان دادرسی مدنی در دادگاه­های ایران استاد مشاور: دکتر محمدرضا امیرمحمدی خرداد 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)  چکیده […]

پایان نامه مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانوادگی و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی

 پایان نامه رشته حقوق  دانشگاه خوارزمی پردیس بین الملل کرج پایان نامه جهت اخذ درجه کارشنا سی ارشد رشته حقو ق خصو صی عنو ان مبانی حاکم بر دادرسی دعاوی خانوادگی و مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی استاد مشاور جناب آقای دکتر حبیبی اذر 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود […]

پایان نامه حقوق مدنی زوجه و تقابل آن با ریاست زوج

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: حقوق خصوصی عنوان: حقوق مدنی زوجه و تقابل آن با ریاست زوج استاد مشاور: دکتر عباس محمدی زمستان 1392 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده: با توجه به اینکه اسلام بدون افراط […]

پایان نامه جایگاه حقوقی مالکیت در ایران با تمرکز بر قانون موسوم به اراضی کشت موقت

 پایان نامه رشته حقوق دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : حقوق خصوصی عنوان : جایگاه حقوقی مالکیت در ایران با تمرکز بر قانون موسوم به اراضی کشت موقت پایان ­نامه استاد مشاور : دکتر محمدرضا عزیزاللهی زمستان 1391 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما […]

پایان نامه تحلیل حقوقی رهن دریایی و مقایسه آن با رهن مدنی

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی گروه حقوق پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) حقوق خصوصی عنوان: تحلیل حقوقی رهن دریایی و مقایسه آن با رهن مدنی استاد مشاور: دکتر ستار زرکلام زمستان 1392 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده عقد رهن به عنوان یک عقد […]

پایان نامه تحلیل حقوقی حق حضانت در قانون حمایت از خانواده

 پایان نامه رشته حقوق دانشکده علوم انسانی گروه حقوق پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی عنوان تحلیل حقوقی حق حضانت در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 استاد مشاور دکتر سید محسن سادات اخوی بهمن 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده حضانت یکی از نهادهای […]

پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه قمدانشکده حقوقپایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی عنوان:مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیساستاد راهنما:جناب آقای دکتر ابراهیم عبدی پورفردزمستان 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) […]

پایان نامه کیفر خواست دادستان در حقوق ایران با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری 

 پایان نامه رشته حقوق وزارت علوم تحقیقات و فناوریدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیگروه حقوقپایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد(M.A.) گرایش حقوق جزا و جرم شناسیموضوعکیفر خواست دادستان در حقوق ایران با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری  مصوب 1392استاد مشاوردکتر محمدرضا شادمانفر زمستان 93 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت […]

پایان نامه قلمرو صلاحیت فرهنگی دولت در چارچوب نظریه دولت در قانون اساسی ایران

 پایان نامه رشته حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ حقوق عمومی قلمرو صلاحیت فرهنگی دولت در چارچوب نظریه دولت در قانون اساسی ایرانشهریور ماه 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) چکیده در خصوص […]

پایان نامه شیوه های جبران خسارت وارده بر زبان از دیدگاه پزشکی قانونی ، فقه و حقوق

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه قمدانشکده پردیس دانشگاه قمپایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسیعنوان :شیوه های جبران خسارت وارده بر زبان از دیدگاه پزشکی قانونی ، فقه و حقوقپاییز  1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما […]

پایان نامه شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی

 پایان نامه رشته حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسیپایان نامه برای دریافت ارشد حقوق خصوصیعنوان:شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنیاستاد مشاور: دکتر خیرالله هرمزیپاییز93 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)چکیدههدف از اقامه دعوای مدنی تسلط […]

پایان نامه حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب 1391

 پایان نامه رشته حقوق دانشکده حقوق و الهیاتبخش معارف اسلامی و حقوقپایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد پیوسته حقوق خصوصیحمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب 1391استاد مشاور:دکتر محمد رضا امیر محمدیخرداد 94 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده […]

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

 پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات ایلامپایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)گرایش حقوق جزا و جرم شناسیعنوانجایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدیداستاد راهنما:دکتر محمدخانیزمستان 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و […]