پایان نامه با عنوان آثار حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

پایان نامه دوره  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان :

آثار حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس

استاد راهنما :

دکتر سید حسن شبیری زنجانی

استاد مشاور:

 دکتر سید هادی میر شمسی  

بهمن ماه 1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

چکیده

با توجه به گسترش روز افزون حیطه حقوق مالکیت فکری از قرن گذشته تاکنون و ضرورت بازنگری در قوانین و هماهنگ سازی قوانین داخلی با مقررات و کنوانسیون های بین المللی ، هم چنین ورود ایران به سازمان تجارت جهانی ، که قریب دو دهه از تقاضای آن به سازمان مذکور می گذرد . هم چنین پذیرش جنبه های اقتصادی موافقت نامه تریپس به عنوان یکی از شرایط ضروری الحاق کشور ما به آن سازمان می باشد که بررسی وتاثیر حقوقی ا ین موافقت نامه بر قوانین ایران امری است اجتناب ناپذیر . در این پایان نامه مقررات و قوانین ایران در دو حوزه مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی با مقررات موافقت نامه تریپس مورد مطالعه قرار گرفته و در بخش های مختلف به آثار الحاق پرداخته شده است .نتایج این بررسی حاکی است از آن است که در مقررات کنونی ایران دربخش مالکیت ادبی و هنری دارای نواقص عدیده و قابل توجهی بوده و که با تصویب و اجرای قوانین پیشنهادی اصلاحات لازم در آینده نه چندان دور تحقق پیدا خواهد نمود و در حوزه مالیت صنعتی علیرغم کاستی ها دارای حداقل استانداردهای لازم و برابر با موافقت نامه تریپس می باشد.

 

کلید واژه : مالکیت ادبی و هنری ، مالکیت صنعتی ، موافقت نامه تریپس ،  کنوانسیون برن ، کنوانسیون رم .

 

فهرست مطالب

مقدمه 1

بخش اول : کلیات.6

فصل نخست : مفاهیم .7

مبحث نخست : مفهوم مالکیت فکری و انواع آن.7

گفتار نخست : تعاریف مالکیت فکری از دیدگاه حقوقدانان داخلی.7

گفتار دوم :  تعاریف مالکیت فکری در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی.9

مبحث دوم : تعریف زیر شاخه های مالکیت فکری.10

گفتار نخست : مالکیت ادبی و هنری12

گفتار دوم :  مالکیت صنعتی.14

فصل دوم : تاریخچه مالکیت فکری16

مبحث نخست : مروری بر تاریخچه مالکیت فکری.16

گفتار نخست : تاریخچه مالکیت فکری در جهان.16

گفتار دوم : تاریخچه مالکیت فکری در ایران.21

مبحث دوم : تاریخچه موافقت نامه تریپس23

فصل سوم : توصیف موافقت نامه تریپس26

مبحث نخست : اهداف موافقت نامه تریپس26

مبحث دوم : ویژگیهای موافقت نامه تریپس.27

مبحث سوم : ماهیت و ارتباط موافقت نامه تریپس با معاهدات قبل از خود29

گفتار نخست : ارتباط با کنوانسیون برن29

گفتار دوم :  ارتباط با کنوانسیون پاریس.31

گفتار سوم : ارتباط با کنوانسیون رم33

گفتار چهارم : ارتباط با معاهده حقوق مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه 34

فصل چهارم : اصول حقوقی حاکم بر موافقت نامه تریپس34

مبحث نخست : اصل رفتار ملی.34

گفتار نخست : در موافقت نامه تریپس.34

گفتار دوم : در کنوانسیون پاریس36

گفتار سوم : اصل رفتار ملی در قوانین ایران.37

مبحث دوم : اصل دولت کامله الوداد.39

گفتار نخست : اصل دولت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس.39

گفتار دوم :  اصل دولت کامله الوداد در قوانین ایران41

مبحث سوم : اصل جلوگیری از سوء استفاده از حق44

بخش دوم : آثار الحاق در حوزه مالکیت ادبی و هنری.46

فصل نخست : اثرهای قابل حمایت.47

مبحث نخست : در قوانین ایران.47

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس50

مبحث سوم : آثار الحاق.54

فصل دوم : اثرهای غیر قابل حمایت.59

مبحث نخست : در قوانین ایران.59

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس59

مبحث سوم : آثار الحاق.60

فصل سوم : حقوق پدیدآورندگان61

مبحث نخست : در قوانین ایران.61

گفتار نخست : حقوق مادی61

الف ) : ویژگیها.63

الف 1 : قابلیت نقل و انتقال63

الف 2 : موقتی بودن64

ب ) : انواع حقوق مادی.65

ب 1 : حق تکثیر و انتشار.65

ب 2 : حق پاداش و جایزه نقدی65

ج ) شرایط تخقق67

گفتار دوم : حقوق معنوی (اخلاقی ) در قوانین ایران.70

الف ) : ویژگیها.70

الف 1 : غیر قابل نقل و انتقال70

الف 2 : عدم محدودیت زمانی و مکانی70

ب ) : مصادیق.71

ب 1 : حق ارائه و انتشار عمومی اثر.71

ب 2 : حق انصراف (استرداد )71

ب 3 : حق تمامیت اثر.71

ب 4 : حق دسترسی به اثر72

ب 5 : حق ولایت بر اثر72

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس74

گفتار نخست : حقوق مادی74

الف ) : انواع حقوق مادی74

الف 1: حق تکثیر و انتشار75

الف 2 : حق تعقیب.76

الف 3 : حق اجاره.76

ب ) شرایط تخقق.77

گفتار دوم : حقوق معنوی.78

مبحث سوم : آثار الحاق.80

فصل چهارم : مدت حمایت83

مبحث نخست : در قوانین ایران.83

گفتار نخست  : در حقوق مادی83

الف ) در اثرهای عمومی.83

ب )  در اثرهای مشترک84

ج ) در اثرهای بی نام یا با نام مستعار.85

د ) در آثار عکاسی85

ه ) در اثرهای سفارشی86

و ) در نرم افزارهای رایانه ای.87

گفتار دوم : مدت حمایت در حقوق معنوی.87

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس87

گفتار نخست  : در حقوق مادی87

الف ) در اثرهای عمومی.87

ب )  در اثرهای مشترک88

ج ) در اثرهای بی نام یا با نام مستعار 89

د ) در آثار عکاسی و هنرهای کاربردی .89

ه ) در اثرهای سینمایی90

و ) در نرم افزارهای رایانه ای 90

گفتار دوم : در حقوق معنوی. 91

مبحث سوم : آثار الحاق.91

فصل پنجم : محدودیت ها و استثنائات.92

مبحث نخست : در قوانین ایران.92

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس96

مبحث سوم : آثار الحاق.98

فصل ششم : حقوق مرتبط.98

مبحث نخست : در قوانین ایران.98

الف ) اثرهای مورد حمایت98

ب ) حقوق پدیدآورندگان99

ج ) معیارهای حمایت101

د ) مدت حمایت102

ه ) محدودیت ها و استثنائات.103

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس104

الف ) اثرهای مورد حمایت104

ب ) حقوق پدیدآورندگان107

ج ) معیارهای حمایت109

د ) مدت حمایت110

ه ) محدودیت ها و استثنائات.110

مبحث سوم : آثار الحاق.112

فصل هفتم : ضمانت اجرا.113

مبحث نخست : در قوانین ایران.113

گفتار نخست : ضمانت اجرای مدنی114

گفتار دوم : ضمانت اجرای کیفری.118

گفتار سوم : مقررات اداری و گمرکی.121

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس122

مبحث سوم : آثار الحاق.123

بخش سوم : آثار الحاق در حوزه مالکیت صنعتی.124

فصل نخست : حقوق اختراعات125

مبحث نخست : اختراع و حق اختراع125

گفتار نخست : در قوانین ایران.125

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس128

مبحث دوم : شرایط اختراع129

گفتارنخست : در قوانین ایران.128

1) شرایط ماهوی129

الف-1) جدید بودن (تازگی داشتن).129

الف-1-1) تازگی محلی ( سرزمینی)131

الف -1-2) تازگی مطلق.131

الف-1-3) تازگی نسبی132

زوال تازگی.132

استثنائات وارد بر زوال تازگی.133

ب) ابتکاری بودن اختراع136

ج) کاربرد صنعتی داشتن.137

2 ) شرایط شکلی138

استثنائات ثبت اختراع139

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس145

استثنائات ثبت اختراع147

مبحث سوم : حقوق اعطایی.149

گفتارنخست : در قوانین ایران.149

الف )حقوق مادی.149

ب ) حقوق معنوی152

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس152

مبحث چهارم : اعطای پروانه و واگذاری.154

مبحث پنجم : اجازه بهره برداری.155

گفتار نخست : در قوانین ایران.155

الف )  مجوزهای بهره برداری اختیاری155

ب) مجوز بهره برداری اجباری.156

ج) شرایط اعطای مجوز اجباری.156

د)  ابطال یا لغو گواهینامه اختراع.160

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس161

الف) مجوز بهره برداری اجباری.161

ب) شرایط اعطای مجوز اجباری162

ج) ابطال یا لغو گواهینامه اختراع167

مبحث ششم: مدت حمایت167

گفتار نخست : در قوانین ایران.167

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس168

مبحث هفتم :رعایت حق تقدم.168

گفتار نخست : در قوانین ایران.168

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس169

مبحث هشتم : ضمانت اجرای مالکیت صنعتی169

گفتار نخست : در قوانین ایران.169

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس173

الف ) وظیفه اثبات در ثبت فرآیند.173

ب ) اقدامات موقتی173

ج ) ضمانت اجرای مدنی.175

د ) ضمانت اجرای کیفری.175

مبحث نهم : آثار الحاق در حق اختراع.176

فصل دوم : علائم تجاری178

مبحث نخست : در قوانین ایران.178

گفتار نخست : مدت حمایت.180

گفتار دوم : مهلت استفاده از علامت جاری ثبت شده . 181 گفتار سوم : حقوق اعطایی 181

گفتارچهارم : اعطای پروانه و واگذاری .182

گفتارپنجم :  علایم غیر قابل ثبت 183

گفتار ششم : ضمانت اجرا 184

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .185

گفتار نخست : مدت حمایت 185

گفتار دوم : حقوق اعطایی .186

گفتار سوم : اعطای پروانه و واگذاری .187

گفتار چهارم : علائم مشهور 188

گفتارپنجم :  علائم غیر قابل ثبت 189

مبحث سوم : آثار الحاق .190

فصل سوم : طرح صنعتی 190

مبحث نخست : در قوانین ایران 190

گفتار نخست : شرائط ثبت و حمایت .191

گفتار دوم : طرحهای صنعتی غیر قابل ثبت .192

گفتار سوم : موارد منع ثبت طرح صنعتی 192

گفتار چهارم : حقوق اعطایی .193

گفتار پنجم : مدت حمایت 194

گفتار ششم : استثنائات طرح صنعتی 194

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .195

گفتار نخست : طرح صنعتی در کنوانسیون پاریس 196

گفتار دوم : شرایط حمایت از طرح های صنعتی 196

گفتار سوم : طرح های مسنوجات .197

گفتار چهارم : حقوق اعطایی .197

گفتار پنجم : مدت حمایت 198

مبحث سوم : آثار الحاق . .198

فصل چهارم : نشانه های جغرافیایی .198

مبحث نخست : در قوانین ایران 198

گفتار نخست : شرایط حمایت 200

گفتار دوم : حمایت از نشانه های همنام .200

گفتار سوم : نشانه های غیر قابل حمایت 201

گفتار چهارم : ضمانت اجرا .202

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .202

مبحث سوم : آثار الحاق  205

فصل پنجم : طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه .205

مبحث نخست : در قوانین ایران 205

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .206

گفتار نخست : حوزه شمول مدارهای یکپارچه .210

گفتار دوم : مدت حمایت 212

مبحث سوم : آثار الحاق 213

فصل ششم : اسرار تجاری .213

مبحث نخست :در قوانین ایران .213

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .215

گفتار نخست : مفهوم اسرار تجاری 215

گفتار دوم :مصادیق اسرار تجاری 216

گفتار سوم : معیارهای تشخیص اسرار تجاری 217

گفتار چهارم : مدت حمایت 219

مبحث سوم : آثار الحاق 219

نتیجه گیری: .220

منابع : 223

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :240 صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

این نوشته در حقوق ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.