پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی: تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

پایان نامه رشته روانشناسی

گرایش : عمومی

عنوان : تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تربت جام

پایان نامه روان شناسی M.A

   گرایش عمومی

عنـوان :

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

استاد راهنما :

   دکتر حسین مومنی مهموئی

فهرست مطالب:

چکیده .1
فصل اول:کلیات پژوهش.2
1-1-مقدمه.3
1-2بیان مسله5
1-3اهمیت وضرورت موضوع پژوهش9
1-4اهداف پژوهش.12
1- 5 فرضیه های پژوهش12
1-6تعاریف تئوریک وعملیاتی متغیر ها.13
1-7انواع متغیرها.14
فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش.15
2-1مقدمه.16
2-2مروری بر مبانی نظری پژوهش.17
2-2-1تعریف واهمیت مهارت های زندگی.17
2-2-2اهمیت مهارتهای زندگی از لحاظ سلامت روانی.17
2-2-3 انواع مهارتهای زندگی21
2-3 ابعاد مهارتهای زندگی.23
2-3-1مهارت های ارتباط بین فردی-روابط انسانی.23
2-3-2 مهارت های حل مسله- تصمیم گیری.24
2-3-3 مهارت های مربوط به سلامت جسمانی- حفظ سلامتی24
2-3-4 مهارت های رشد هویت- هدف در زندگی25
2- 4مبانی نظری برنامه آموزش مهارتهای زندگی30
2-5اهداف آموزش مهارت های زندگی.36

2-6جایگاه مهارتهای زندگی در اسلام.

2-7تعریف و اهمیت سلامت روان39
2-8 بهداشت روانی و اهمیت پیشگیری اولیه41
2-9ویژگی های افراد سالم از دیدگا ههای مختلف43
2-10دید گاه های مختلف در مورد سلامت روانی.44
2-10-1 دید گاه روان پزشکی.44
2-10-2 دید گاه رفتار گرایی.48
2-10-3 دید گاه انسان گرایی48
2-10-4 دید گاه هستی گرایی.49
2-10-5 دید گاه شناختی.50
2-10-6 دید گاه بوم شناختی.51
2-11مبانی نظری عزت نفس51
2-12توجه به عزت نفس در کودکان53
2-13اهمیت عزت نفس.55
2-14علائم عزت نفس سالم و نا سالم.56
2-15سوابق پژوهش.58
2-15-1 تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به داخل کشور.58
2-15-2 تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به خارج کشور.59
2-16خلاصه فصل65
فصل سوم:روش پژوهش.66
3-1طرح تحقیق67
3-2 جامعه آماری.67
3-3 نمونه گیری و حجم جامعه و نمونه68
3-4ابزارهای اندازه گیری.68
3-4-1معرفی آزمون سلامت عمومی گلد برگ(GHQ).68
3-4-2 پایایی آزمون سلامت عمومی گلد برگ.69
3-4-4 پایایی آزمون عزت نفس کوپر اسمیت.70
3-4-5ابزارهای آموزش مهارت های زندگی71
3-4-6نحوه اجرای آموزش مهارت های زندگی71
3-5 روش اجرا.72
3-5-1 رئوس جلسات آموزش مهارت های زندگی72
3-5-2 روش تجزیه و تحلیل داده ها.75
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل کمی و کیفی نتایج76
4-1 مقدمه77
4-2 توصیف ویژگی های دانش آموزان مورد بررسی78
4-3 فرضیه های پژوهش88-79
فصل پنجم:بحث و تبیین یافته های پژوهش.89
5-1 مقدمه90
5-2 بحث و نتیجه گیری92
5-3محدودیت های پژوهش95
5-4 پیشنهادات.96
5-5 پیوست ها.111-98
5-6 فهرست منابع فارسی.112
5-7 فهرست منابع انگلیسی118
5-8 چکیده(به زبان انگلیسی).122

فهرست جداول

جدول (2-1) نقش برنامه مهارتهای زندگی در پیشگیری اولیه20
جدول(2-2) خلاصه برنامه آموزش مهارت های زندگی به منظور افزایش سلامت روان وعزت نفس28
جدول(3-1)نگاره طرح تحقیق نیمه آزمایشی(دلاور،1375)67
جدول(4-1) توزیع فراوانی دانش آموزان دختر.78
جدول(4-2) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر سلامت روان79
جدول(4-3) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس.80
جدول(4-4) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر نشانه های جسمانی81
جدول(4-5) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر اضطراب و بی خوابی.82
جدول(4-6) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر نا رسا کنش وری اجتماعی.83
جدول(4-7) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیر افسردگی.84
جدول(4-8) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس کلی.85
جدول(4-9) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس اجتماعی86
جدول(4-10) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس خانوادگی87
جدول(4-11) نتایج آزمونT برای مقایسه میانگین دو گروه در متغیرعزت نفس تحصیلی88


فهرست نمودار
نمودار(4-1) متغیر وضعیت گروهی(آزمایش- کنترل)78
فهرست اشکال
شکل(2-1) اثرات اجرای برنامه آموزش مهارت های زندگی بر روی فرد و جامعه.20
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی بود. پژوهش حاضر ، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی شهرستان رشتخوار در سال تحصیلی 89-88 بود. که تعداد 60 دانش آموز دختر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی ( هر گروه 30 نفر ) قرار گرفتند . ابزارهای پژوهش مشتمل بود بر آزمون سلامت روان کلدبرگ ، آزمون عزت نفس کوپر اسمیت و راهنمای عملی آموزش مهارت های زندگی .
در روش تجزیه و تحلیل داده ها ، ازآزمون آماری t گروه های مستقل، استفاده شد و این نتایج حاصل شد .
1- آموزش مهارتهای زندگی ، سلامت روان دانش آموزان را بهبود می بخشد.
2-آموزش مهارتهای زندگی، عزت نفس دانش آموزان را بهبود می بخشد.
3- تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بر نشانه های جسمانی واضطراب و بی خوابی معنا دار بوده است، اما بر نارسا کنش وری اجتماعی و افسردگی معنا دار نبوده است.
4- تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس کلی،عزت نفس اجتماعی،عزت نفس تحصیلی معنا دار بوده است.اما بر عزت نفس خانوادگی معنا دار نبوده است.

1-1 مقدمه
با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی ، آماده سازی افراد ، جهت رویارویی با موقعیت های دشوار ، امری ضروری به نظر می رسد به همین دلیل روان شناسان جهت پیشگیری از بیماری های روانی و نابهنجاری های اجتماعی ، آموزش مهارت های زندگی را در سراسر جهان و در سطح مدارس آغاز نموده اند .
آموزش مهارت های زندگی به مجموعه ای از توانایی هایی گفته می شود که زمینه سازگاری رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورد و این توانایی ، فرد را قادر می سازد که ضمن پذیرش مسئولیت های اجتماعی خود ، بدون لطمه زدن به خود و دیگران بتواند به شکل موثری با خواست ، انتظارات و مشکلات روزانه در روابط بین فردی روبرو گردد(کریم زاده، 1388) .
آنچه که امروز تحت عنوان مهارت زندگی مشهور است تنها حاصل کار پژوهشگران عصر حاضر نیست بلکه بسیاری از این مهارت ها در لابه لای تعالیم الهی بخصوص در قرآن و احادیث معصومین بیان شده است .
اهمیت و ضرورت آموزش مهارت های زندگی زمانی مشخص می شود که بدانیم آموزش مهارت های زندگی موجب ارتقای تواناییهای روانی – اجتماعی می گردد این تواناییها فرد را برای برخورد موثر با کشمکشها و موقعیت های زندگی یاری می بخشند و به او کمک می کنند تا با سایر انسانهای جامعه ، فرهنگ و محیط خود مثبت و سازگارانه عمل کند و سلامت روانی خود را تامین نماید بدین ترتیب ، تمرین مهارت های زندگی موجب تقویت یا تغییر نگرشها ، ارزشها و رفتار انسان می گردد (ناصری ، 1384) .
در نتیجه با پدیدآمدن رفتارهای مثبت و سالم بسیاری از مشکلات بهداشتی قابل پیشگیری خواهند بود. بنابراین کمک به کودکان در رشد و گسترش مهارت های مورد نیاز برای زندگی مطلوب ایجاد یا افزایش اعتماد به نفس در برخورد با مشکلات و همچنین کمک به آنان در رشد و تکامل عواطف و مهارت های اجتماعی لازم جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی و زندگی موثر و سازنده ضروری به نظر می رسد (شعاری نژاد ، 1377) .
بر اساس پژوهشهای انجام شده عواملی نظیر عزت نفس ، مهارت های بین فردی ، برقراری ارتباط مطلوب ، تعیین هدف ، تصمیم گیری ، حل مساله و تعیین و شناسایی ارزشهای فردی و پیشگیری درکاهش انواع ناهنجاری های رفتاری و اختلالات روانی کودکان نقش موثری دارند (علیمردانی ، 1384) .
آموزش پیش نیاز لازم بر ای سلامت است و سلامت توسط مردم و در جایی که زندگی ، تحصیل ، کار و تفریح می کنند و یا عشق می ورزند بوجود می آید و توسط آنها تداوم می یابد .
سلامت ، دست یابی به رفاه تمام اعضای خانواده را از طریق مراقبت از خود و دیگران و با قادر ساختن مردم برای تصمیم گیری و داشتن تسلط به شرایط محیط زندگی خود و تامین لازمه های زندگی اجتماعی ، تضمین می نماید (خالصی و عالیخانی ، 1382) .
بنابراین با توجه به اهمیت مهارتهای زندگی با اهداف گوناگون پیشگیری و ارتقاء سطح سلامت روانی ضرورت آموزش اینگونه مهارت ها به کودکان برای ما آشکار می شود .
تعداد صفحه : 137
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال و , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.