حقوق

پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی تحولات حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی از کنوانسیون لاهه تا کنوانسیون روتردام در تطبیق با قانون دریایی ایران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

موضوع:

بررسی تحولات حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی از کنوانسیون لاهه تا کنوانسیون روتردام در تطبیق با قانون دریایی ایران

استاد راهنما:

دکتر مجتبی دهقاندار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده.1

فصل اول: کلیات تحقیق.2

1-1- بیان مساله3

1-2- ضرورت تحقیق.4

1-3- محدودیت های تحقیق4

1-4- تعریف متغیر ها.5

1-5- اهداف و فرضیه های تحقیق8

فصل دوم: ماهیت و ابعاد حقوقی اسناد حمل10

2-1- تاریخچه کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل دریایی12

2-2- ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دریایی.16

2-2-1- اسناد مالکیت کالا 20

2-2- 2- اسناد حمل و «اصل نسبی بودن قراردادها»21

2-3- ارتباط اسناد حمل و بارنامه دریایی.22

2-4- وصف تجاری اسناد حمل.23

2-4-1- قابلیت انتقال اسناد حمل و انواع روش های انتقال.24

2-4-2- اسناد حمل و وصف تجریدی25

2-4-3- اسناد حمل و وصف تضامنی26

2-4-4- اسناد حمل و اصل عدم توجه ایرادات27

2-4-5- اسناد حمل و وصف تنجیزی28

فصل سوم: ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دریایی، قرارداد اجاره کشتی

و شروط مندرج در بارنامه های دریایی.30

3-1- بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی31

3-2- بارنامه دریایی و شرط ارجاعی36

3-3- ارتباط شروط منـدرج در بارنامه دریـایی با اسناد حمل38

3-3-1- شرط پـارامـونت38

3-3-2- شرط هیمالیـا40

3-3-3- شرط دیمایس.41

3-3-4- شرط حق ممتازه (حق حبس کالا).41

3-3-5- شرط ارجاعی42

3-3-6- شرط غفلت.43

3-3-7- شرط عدم قابلیت دریانوردی44

3-3-8- شرط آزادی انحراف از مسیر45

3-3-9- شرط کاسپیانا45

فصل چهارم: تغییرات ایجاد شده در تعهدات و وظایف اشخاص دخیل در حمل و

نقل دریایی در کنوانسیون روتردام نسبت به کنوانسیون های قبل از آن.47

4-1- اشخاص وابسته به حمل کالا دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی50

4-1-1- متصدی حمل51

4-1-1-1- هویت متصدی حمل52

4-1-1-2- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون لاهه.54

4-1-1-3- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون هامبورگ.55

4-1-1-4- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون روتردام.56

4-1-2- متصدی حمل ثانوی.57

4-1-3- مجری.59

4-1-3-1- اختیارات مجری.60

4-1-5- مجری دریایی.61

4-1-6- متصدی حمل داخلی61

4-1-7- نماینده یا عامل متصدی حمل.62

4-1-8- کشتی64

4-1-9- فرمانده کشتی.66

4-1-10- مالکان کشتی های دریاپیما.67

4-1-11- مستخدمین متصدی حمل.68

4-1-12- ملوان و راهنما69

4-1-13- شخصی که از جانب دیگری عمل می نماید70

4-2- اشخاص وابسته به محموله، دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی .72

4-2-1- فرستنده.73

4-2-1-1- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه73

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون لاهه73

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه.74

4-2-1-2- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ75

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون هامبورگ.75

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ.76

4-2-1-3- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام.77

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون روتردام.77

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام78

ب-1- تعهد به قابلیت حمل و نقل محموله78

ب-2- تعهد به قابلیت حمل و نقل بارگنج (کانتینر) 79

ب-3- تعهدات فرستنده در خصوص کالای خطرناک80

ب-4- مسئولیت فرستنده در قبال اهمال و قصور سایر اشخاص80

ب-5- مسئولیت فرستنده در خصوص ارائه اطلاعات81

ب-6- تعهد در مورد اطلاعات مورد نیاز برای صدور اسناد حمل82

ب-7- مسئولیت فرستنده در سایر موارد.82

4-2-2- فرستنده اسنادی82

4-2-2-1- حقوق فرستنده اسنادی.82

4-2-2-2- تعهدات و مسئولیت های فرستنده اسنادی.83

4-2-3- گیرنده.84

4-2-3-1- مسئولیت گیرنده.85

4-2-4- کنترل کننده86

4-2-4-1- هویت کنترل کننده.86

4-2-4-2- حقوق کنترل کننده.88

4-2-4-3- نحوه اجرای حق کنترل89

4-2-4-4- مسئولیت کنترل کننده.90

4-2-5- دارنده.90

4-2-5-1- حقوق دارنده91

4-2-5-2- ارتباط کنترل کننده و دارنده.91

4-2-6- عامل یا نماینده فرستنده 92

4-2-7- پیمانکار92

4-2-8- مالک محموله93

4-2-9- شخص ثالث.94

4-2-9-1- مسئولیت شخص ثالث.95

فصل پنجم: قدرت اثباتی اسناد حمل به عنوان ادله اثبات دعوی.96

5-1- بارنامه دریایی و قدرت اثباتی نسبی آن.98

5-1-1- کنوانسیون لاهه و قدرت اثباتی بارنامه دریایی98

5-1-2- کنوانسیون هامبورگ و قدرت اثباتی بارنامه دریایی100

5-1-3- کنوانسیون روتردام و قدرت اثباتی اسناد حمل.102

5-1-4- قدرت اثباتی اسناد حمل در مورد کرایه حمل103

5-1-5- قدرت اثباتی اسناد حمل در رابطه بین متصدی حمل و فرستنده104

5-1-6- قدرت اثباتی اسناد حمل در رابطه بین متصدی حمل و ثالث با سوء نیت104

5-2- بارنامه دریایی پاک و اسناد حمل پاک.105

5-2-1- مزیت بارنامه دریایی پاک و اسناد حمل پاک105

5-2-2- بارنامه دریایی مخدوش و اسناد حمل مخدوش.106

5-2-3- آثار حقوقی بارنامه دریایی مخدوش و اسناد حمل مخدوش106

5-2-4- کنوانسیون لاهه و بارنامه دریایی پاک.106

5-2-5- کنوانسیون هامبورگ و بارنامه دریایی پاک.106

5-2-6- کنوانسیون روتردام و اسناد حمل پاک107

5-3- قاعده استاپل و سندیت بارنامه دریایی و اسناد حمل108

5-4- رزرواسیون111

5-4-1- رزرواسیون در کنوانسیون لاهه.111

5-4-2- رزرواسیون در کنوانسیون هامبورگ111

5-4-3- رزرواسیون در کنوانسیون روتردام112

5-4-4- اثر حقوقی رزرواسیون114

5-5- نتیجه گیری116

منابع و ماخذ.118

منابع فارسی118

منابع انگلیسی120

چکیده

با توجه به گسترش چشمگیر حمل و نقل لاینری و عملیات بارگنجی (کانتینری) و استفاده روز افزون از قراردادهای حمل و نقل “درب به درب” و اسناد حمل الکترونیکی، کنوانسیون روتردام برای به روز نمودن قواعد مربوط به حمل و نقل دریایی بین المللی تدوین شده است. در این کنوانسیون به جای استفاده از اصطلاح متداول و قدیمی “بارنامه دریایی” از دو اصطلاح “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” استفاده شده است. این اصطلاحات عامتر از بارنامه دریایی بوده و شامل این سند نیز می گردد. در این کنوانسیون از اشخاص جدیدی در مقایسه با کنوانسیون های قبلی تعریف و نام برده شده است، اشخاصی چون مجری، مجری دریایی، کنترل کننده و دارنده تنها در کنوانسیون روتردام وجود دارند و دامنه اختیارات و مسئولیت های اشخاص جدید و همچنین اشخاص قدیمی (مانند متصدی حمل، فرستنده و .) نیز بعضا متفاوت و گسترده تر از کنوانسیون های قبلی می باشد. این اسناد، همانند بارنامه دریایی، دلیل دریافت کالا و حاوی قرارداد حمل و نقل می باشند. “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” اسنادی قابل انتقال بوده و جزء اسناد تجاری عام محسوب می گردند. این اسناد همچون بارنامه دریایی بصورت نسبی و نه مطلق مشمول اوصاف اسناد تجاری می شود. امکان درج شروط مورد استفاده در بارنامه دریایی در اسناد مذکور نیز وجود دارد و در کنوانسیون روتردام بصراحت شرط “هیمالیا” و شرط “حق ممتازه” معتبر شناخته       شده اند. در کنوانسیون روتردام قواعد مربوط به بارنامه های صادره تحت قرارداد اجاره کشتی مشمول “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” صادره تحت قرارداد اجاره نیز می باشد. اسناد فوق الذکر بواسطه داشتن اوصاف تجاری از نظر ادله اثباتی همچون بارنامه دریایی دارای قدرت اثباتی دو گانه ای (مطلق و نسبی) می باشند. منظور از انجام این تحقیق این است که با توجه به فقر منابع دانشگاهی در زمینه حقوق دریایی ایران، ضمن بازگو نمودن عقاید مولفین و نویسندگان، نظریات آنان بر طبق یک روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی یا مقایسه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در یک مطالعه تطبیقی جنبه های مختلف هر موضوع در راستای اعتلای حقوق دریایی ایران توصیف و تشریح گردد.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 133

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***