پایان نامه ارشد:الزامات تدوین کتب درسی مربوط به اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) بررسی آسیب شناسانه متون موجود با استفاده از رویکرد اسکینر

پایان نامه رشته :اندیشه سیاسی در اسلام

عنوان : الزامات تدوین کتب درسی مربوط به اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) بررسی آسیب شناسانه متون موجود با بهره گرفتن از رویکرد اسکینر

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اندیشه سیاسی در اسلام

عنوان:

الزامات تدوین کتب درسی مربوط به اندیشه سیاسی امام خمینی(ره): بررسی آسیب شناسانه متون موجود با بهره گرفتن از رویکرد اسکینر

 

استاد راهنما:

دکتر منصور انصاری

 

استاد مشاور:

دکتر نوراله قیصری

زمستان 90

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست تفصیلی

مقدمه1

فصل اول: روش شناسی اندیشه سیاسی؛رهیافت زمینه–متن گرای اسکینر.6

 • هرمنوتیک وهرمنوتیک روششناختی8

هرمنوتیک روشی مولف محور12

 • نقدهای متدولوژیک اسکینر.13
 • الف: نقد متدولوژی قرائت متنی14

اسطوره دکترین.16

اسطوره انسجام.19

اسطوره کوته نظری (محدودیت فکری)22

ب: نقد متدولوژی قرائت زمینه ای24

 • متدولوژی اسکینر28

خلاصه فصل38

فصل دوم: بررسی رویکرد روششناختی چند متن درسی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)42

 • اصول روش شناختی حاکم برمتون مورد بررسی.43

الف: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر محمد حسین جمشیدی.44

ب: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر یحیی فوزی45

ج: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، عبدالوهاب فراتی.46

د: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، احمد جهان بزرگی.47

 • کاربرد روش در متن47

الف: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر محمد حسین جمشیدی.48

ب: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتریحیی فوزی50

ج: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، عبدالوهاب فراتی53

د: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، احمد جهان بزرگی54

فصل سوم: بررسی لغزشهای روش شناختی در متون مورد بررسی57

 • اسطوره دکترین58

الف: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر محمد حسین جمشیدی.59

ب: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتریحیی فوزی60

ج: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، عبدالوهاب فراتی.60

د: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، احمد جهان بزرگی.61

 • اسطوره انسجام61

الف: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتر محمد حسین جمشیدی.62

ب: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، دکتریحیی فوزی64

ج: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، عبدالوهاب فراتی.65

د: اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، احمد جهان بزرگی.66

پیامدهای ناگوار تحمیل اسطوره انسجام برای قرائت متون اندیشه ای.67

بررسی متون68

 • اسطوره محدودیت فکری یا کوته نظری.70

فرار از خوانش متون اصلی در زمینه.70

خلاصه فصل71

فصل چهارم: طرحی برای کار بست نظریه اسکینر جهت تفسیر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره).73

 • امام خمینی کیست؟.75

الف: امام خمینی رسمی76

ب: دوره اول ( از 1300_1281ش)78

تحصیلات روح ا. .79

اولین خطابه روح ا. 79

ج: دوره دوم زندگی روح ا. ( از 1320-1300ش).79

د: دوره سوم زندگی روح ا. ( از 1340-1320ش)80

هـ: دوره چهارم زندگی امام (از 1368-1340ش).80

 • کیستی درونی امام خمینی81

الف: چگونه میتوان میان رشته های به ظاهرمتناقض جمع بست؟.82

ب: چنین امکانی چطور برای امام فراهم شده است؟84

 • رابطه متن و زمینه86

جمهوری اسلامی88

جمهوریت89

اسلامی بودن حکومت91

 • تحول یا ثبات دراندیشه امام خمینی(ره).103

نتیجه گیری.112

کتابنامه116

منابع فارسی116

منابع انگلیسی.119

 

چکیده:در سالهای اخیر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) به یکی از مهمترین حوزه های پژوهشی تبدیل شده است و چند کتاب به عنوان متن درسی انتشار یافته است. در این پایان نامه با نگرش آسیب شناختی و روش شناختی تلاش شده است تا نخست به بررسی روش شناختی این کتب بپردازیم و سپس با بهره گرفتن از متدولوژی اسکینر به برخی از مهمترین الزامات روش شناختی بپردازیم که در تاریخ اندیشه سیاسی نویسی از اهمیت زیادی برخوردارند. با بهره گرفتن از اسکینر به بررسی برخی از مهمترین این کتابهای درسی پرداختیم و داده ها نشان می داد که این کتابها عمدتا از روش خاصی پیروی نمی کنند و بیش از این که منجر به اندیشه ورزی شوند، به مطالعه ای اجمالی اندیشه سیاسی امام خمینی منجر شده اند. از میان روش های متن گرا و زمینه گرا نویسندگان این کتابها عمدتا بحث خود را با زمینه گرایی شروع کرده اند لیکن در عمل به سمت متن گرایی سوق یافته اند. بعد از بررسی کتابهای برگزیده در فصل اخر تلاش کرده ایم تا با بهره گرفتن از رویکرد روش شناختی به برخی از مهمترین الزامات تاریخ اندیشه سیاسی نویسی بپردازیم. از مهمترین این الزامات می توان به درک همزمان متن و شرایط زمینه ای اشاره کرد که اسکینر از آن با عنوان گفتمان حاکم بر دوره اندیشه ورزی مولف نام برده است. در فصل اخر با عطف توجه به این مورد تلاش شده است تا به برخی از مهمترین این الزامات پرداخته شود. درک همزمان متن و زمینه در اندیشه سیاسی امام خمینی و درک شرایط گفتمانی حاکم به نظر می رسد که می تواند راهی برای پاسخگویی به مهمترین منازعاتی باشد که در حول اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) شکل گرفته باشد. کتابهای درسی اندیشه سیاسی نویسی امام از این حیث دارای نقصان ها و کمبودیهای اساسی می باشند.

کلمات کلیدی:اسکینر، هرمنوتیک، امام خمینی، اندیشه سیاسی، زمینه گرایی، متن گرایی.

مقدمه

اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)‌به مثابه مهمترین منبع فکری نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین گفتمان اسلام سیاسی به طور کلی موضوع تحقیقات دانشگاهی و غیر دانشگاهی متعددی بوده است و نویسندگان ایرانی نیز سعی کرده اند تا با توجه به شرایط متحول سیاسی برخی از زوایای نادیده آن را روشن کنند. علاوه بر اینها، اندیشه سیاسی امام از حیث منازعات گفتمانی نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته است و در میانه منازعه بر سر این یا آن تفسیر، گفتمانهای سیاسی، تفسیرهای بعضآً دلبخواهانه ای را عرضه کرده اند. در این تحقیق با عطف به دو مساله فوق تلاش ما این است که نشان دهیم که از حیث روش شناختی اندیشه امام خمینی را باید به چه ترتیبی مطالعه کرد. برای عینی کردن تحقیق، ما نخست به بررسی برخی از متون درسی اندیشه سیاسی امام می پردازیم و به بررسی این نکته خواهیم پرداخت که در این متون با چه روشی اندیشه سیاسی ایشان مورد تفسیر قرار گرفته است. مطالعه اولیه ما نشان می دهد که این متون اساسا چندان دلبستگی به روش پژوهشی نداشته اند و عمدتا نگرشی متن گرا- به شکل نهفته- داشته اند و در نتیجه نتوانسته اند تفسیر دقیق و موسعی ارائه دهند. بعد از این آسیب شناسی با عطف توجه به روش های مطالعاتی که اکنون در ادبیات تاویلی و تفسیری رواج یافته تلاش می کنیم تا با بهره گرفتن از روش متن گرا- زمینه گرای اسکینر مدل خاصی را برای مطالعه اندیشه سیاسی امام ارائه کنیم که نه تنها نقصان های فوق الذکر را نخواهد داشت بلکه روشی را در اختیار ما می نهد که اتفاقا باعث می شود تا برخی از زوایاینادیده تر اندیشه امام روشن گردند که در هیچ دستگاه روش شناختی دیگری نمی توان آن وجوه را مشاهده کرد. بنابراین در این تحقیق تلاش ما همزمان چند جنبه روش شناختی و محتوایی را در بر می گیرد. اما چنانکه اشاره کردیم برای انضمامی کردن این بحث مورد مطالعاتی خود را چند کتاب و متن درسی در خصوص اندیشه سیاسی امام قرار داده ایم و بعد از این مرحله آسیب شناسی، مدل روش شناختی خود را ارائه خواهیم کرد.

ضرورت و اهمیت موضوع

همچنانکه در طرح مساله اشاره کردیم، موضوع این تحقیق از دو منظر عملی و نظری حائز اهمیت است. از حیث نظری با توجه به منازعاتی که بین گفتمانهای سیاسی راست و چپ در خصوص محتوای اندیشه سیاسی امام در گرفته است این تحقیق به ما کمک می کند تا نشان دهیم که چنانکه تعهد روش شناختی به تفسیر اندیشه سیاسی امام وجود داشته باشد، اندیشه امام قطعا از مرزهای تنگ نظرانه بالاتر خواهد رفت. از حیث نظری نیز روش خاصی را برای مطالعه اندیشه امام در اختیار ما قرار می دهد که می تواند از حیث نظری مهم باشد و پرتو جدیدی بر اندیشه های امام بیندازد.

تعداد صفحه : 135

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در الهیات -فقه و فلسفه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.