رشته مدیریت

پایان نامه رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش : داخلی

عنوان :رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                            

            رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: داخلی

عنوان:

رابطه بین الگو های کسب وکار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

استاد راهنما:

دکترمریم اوشک سرایی

نگارش:

شهریور 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده .1

فصل اول : کلیات تحقیق 2

1-1)مقدمه 2

1-2 )بیان مسئله 3

1-3 )اهمیت و ضرورت تحقیق  7

1-4 )اهداف تحقیق 8

1-5 )چهارچوب نظری تحقیق. 8

1-6 ) فرضیه های تحقیق. 9

1-7 )تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق . 9

1-8 )قلمرو تحقیق. 14

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق. 15

2-1 )مقدمه 15

2-2  ) تعریف عملکرد سازمانی 16

2-2-1 ) سیر تاریخی مطالعه تفکر مبتنی بر عملکرد. 17

2-2-2 ) ابعاد عملکرد سازمانی .18

2-2-3) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی. 20

2-2-4) اهمیت عملکرد سازمانی 21

2-2-5 )ارزیابی عملکرد و مدلهای سنجش آن 22

2-3) تعریف مدل کسب وکار. 28

2-3-1) ابعاد مدل کسب و کار.29

2-3-2) چهارچوبهای توصیف  مدل کسب وکار 31

2-3-3 )الگوهای طراحی کسب وکار 34

2-3-4 )نوآوری در مدل کسب وکار. 40

2-3-5 )الگوهای کسب وکار کارایی محور. 47

2- 4 )پیشینه تحقیق. 48

فصل سوم : روش اجرای تحقیق. 52

3-1 )مقدمه 52

3-2 )فرایند اجرای تحقیق. 52

3-3 )روش تحقیق. 52

3-4 )نمونه و جامعه آماری 53

3-5 )روش ها و ابزار جمع آوری داده ها. 54

3-6 )روایی و پایایی ابزار اندازه گیری . 55

3-7 )روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها . 57

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 58

4-1 )مقدمه 58

4-2 ) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 59

4-3 ) توصیف متغیرهای تحقیق.60

4-4 )آزمون فرضیه ها.62

فصل پنجم : نتایج تحقیق و پیشنهادات69

5-1 )مقدمه.69

5-2 ) نتایج آمار توصیفی70

5-3 ) نتایج آمار استنباطی.73

5-4 ) پیشنهادات بر اساس یافته ها و فرضیه های تحقیق.74

5-5) محدودیت های تحقیق.75

5-6 )پیشنهادات برای تحقیقات آتی.75

منابع فارسی76

منابع انگلیسی.80

 

 

فهرست جداول

جدول( 2-1 ) ابعاد کسب و کار 30

جدول (2-2) نه سنگ بنای مدل کسب وکار33

جدول (2-3) الگوهای طراحی مدل کسب و کار صاحبنظران مختلف.39

جدول( 2-4)میزان وابستگی هر یک از مدلها به نظریه های مدیریت راهبردی .42

جدول (2-5) مدل مفهومی کسب و کار.43

جدول (3-1)توزیع پرسشنامه بر اساس مولفه های بکار گرفته شده 55

جدول(3-2) ضریب آلفای کرونباخ و منابع پرسشنامه57

جدول (4-1)توصیف زمینه فعالیت شرکتها.59

جدول (4-2)توصیف متغیر سابقه شرکت 59

جدول (4-3) توصیف متغیر تعداد پرسنل.60

جدول (4-4)توصیف متغیر عملکرد 60

جدول (4-5) توصیف متغیر نوآوری.61

جدول (4-6)توصیف متغیر کارایی61

جدول (4-7)ضریب همبستگی بین کارایی و عملکرد62

جدول (4-8)ضریب همبستگی بین نوآوری و عملکرد .63

جدول (4-9)آزمون رگرسیون متغیره های مستقل بر عملکرد 64

جدول (4-10) آزمون رگرسیون بین نوآوری و عملکرد با توجه به سابقه شرکت 65

جدول (4-11) آزمون رگرسیون بین کارایی و عملکرد با توجه به سابقه شرکت 66

جدول (4-12)آزمون رگرسیون بین نوآوری و عملکرد با توجه به تعداد پرسنل67

جدول (4-13) آزمون رگرسیون بین کارایی و عملکرد با توجه به تعداد پرسنل.67

جدول (4-14)آزمون تی تست متغیرهای تحقیق با توجه به زمینه فعالیت .68

جدول (5-1) توصیف مولفه های عملکرد شرکت 70

جدول( 5-2) توصیف مولفه های الگوی کسب و کار نوآوری محور.71

جدول( 5-3) توصیف مولفه های الگوی کسب و کار کارایی محور72

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

شکل (1-1) مدل تحقیق 6

نمودار(4-1) میله ای زمینه فعالیت شرکت ها.96

نمودار (4-2) هیستوگرام متغیر سابقه شرکت96

نمودار(4-3)هیستوگرام متغیر تعداد پرسنل.97

نمودار (4-4) هیستوگرام عملکرد 97

نمودار (4-5)هیستوگرام متغیر نوآوری 98

نمودار (4-6)هیستوگرام متغیر کارایی.98

 

پیوست ها / ضمایم

پیوست الف : پرسشنامه 82

پیوست ب : خروجی آزمون های آماری 86

چکیده لاتین .99

 

چکیده:

تحقیقات مدیریتی بر اهمیت نقش الگوهای کسب و کار در ارتقای عملکرد سازمانی تاکید دارد . در سالهای اخیر شاهد رقابتی تر شدن عرصه کسب و کار در صنایع مختلف بوده ایم . بنابر نظر محققان عرصه کسب و کار ، دستیابی به جایگاه رقابتی مناسب برای یک شرکت ، تنها با کمک یک الگوی مناسب کسب و کار امکان پذیر است . یک مدل کسب و کار موفق ، نشان دهنده یک راه بهتر نسبت به گزینه های موجود می باشد که می تواند ارزش بیشتری را به یک گروه مجزا از مشتریان پیشنهاد کرده و منافع بیشتری را به شرکت بازگرداند . از آنجا که مطالعات نظری و تجربی بسیار اندکی در زمینه ی عوامل موثر بر عملکرد شرکتها در بخش صنایع تولیدی صورت گرفته است در پژوهش حاضر ، رابطه بین الگوهای کسب و کار نوآوری محور و کارایی محور و عملکرد شرکت ، در شرکتهای فعال صنایع غذایی و فلزی بررسی شده است . داده ها از طریق پرسشنامه از 151 شرکت فعال صنایع غذایی و فلزی در شهرکهای صنعتی استان گیلان جمع آوری شده اند . روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش ، ضریب همبستگی پیرسون می باشد . نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوهای کسب و کار نوآوری محور و کارایی محور با عملکرد شرکت رابطه معناداری دارد و به نظر می رسد در این خصوص تغییر در الگوی کسب و کار ،عملکرد را به میزان بالایی متاثر می کند .

 

کلمات کلیدی : عملکرد شرکت ، الگوی کسب و کار نوآوری محور ، الگوی کسب و کار کارایی محور

تعداد صفحه : 127

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***