پایان نامه ارشد: تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه رشته اقتصاد

عنوان : تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه الزهرا (س)

دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

پایان نامه رشته اقتصاد

عنوان:

تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا سلیمانی امیری(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست مطالب:

 1-1 مقدمه2
1-2 موضوع ومسأله تحقیق3
1-3 اهداف و ضرورت پژوهش3
1-4 پرسش پژوهش5
1-5 فرضیه‏‎های پژوهش5
1-6 روش شناسی پژوهش6
1-6-1 نوع پژوهش6
1-6-2 نحوه جمع‏آوری اطلاعات6
1-6-3 تجزیه و تحلیل داده‏ها .6
1-6-4 جامعه آماری7
1-6-5 نمونه آماری .7
1-6-6 تعریف متغیرها7
1-6-7 قلمرو پژوهش .9
1-7 چهارچوب نظری پژوهش.9
1-8 نوآوری تحقیق11
1-9 تعریف اصطلاحات کلیدی.12
1- 10 استفاده کنندگان از نتایج پژوهش.13
1- 11 ساختار کلی پژوهش.13
1-12 خلاصه فصل14
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
 
2-1 مقدمه .16
2-2 مبانی نظری پژوهش16
2-2-1 حاکمیت شرکتی  16
2-2-2 هیات مدیره17
2-2-2-1 سیر تحول زمانی ترکیب هیات مدیره17
2-2-2-2ترکیب هیات مدیره.18
2-2-2-2-1 اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش ها.19
2-2-2-2-2 اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش استراتژیک19
2-2-2-2-3 اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش نظارتی.19
2-2-2-2-4 اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش خدماتی20
2-2-2-2-5 اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای نقش تأمین منابع.20
2-2-2-2-6 اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر عملکرد شرکت20
2-2-2-2-7 اثر اندازه هیات مدیره بر عملکرد شرکت20
2-2-2-2-8 اثراستقلال اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت.21
2-2-2-2-9 اثر چند عضویتی بودن اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت21
 2-2-2-2-10 اثر جنبه های ترکیب هیات مدیره بر یکدیگر21
2-2-2-3 ویژگی های اعضای هیات مدیره .22
2-2-2-4 وظایف هیات مدیره .24
2-2-2-5 اندازه هیات مدیره25
2-2-2-6 استقلال هیات مدیره27
2-2-2-7 جلسات هیات مدیره.28
2-2-2-7-1انواع جلسات هیات مدیره28
2-2-2-8 دانش مالی هیات مدیره.30
2-2-2-9 جدایی نقش رئیس هیات مدیره و مدیرعامل30
2-2-2-10 کیفیت ارتباطات31
2-2-2-11 حوزه عملکردی هیات مدیره ها در سازمان.32
2-2-2-11-1 تعیین چشم انداز، رسالت و سمت وسوی استراتژیک سازمان.33
2-2-2-11-2 نظارت بر اجرای استراتژی ها و عملکرد تیم اجرایی مدیریت.33
2-2-2-11-3 بالنده سازی و ارزیابی مدیرعامل، انتخاب و جایگزینی.34
2-2-2-11-4 بالنده سازی سرمایه های انسانی.34
2-2-2-11-5 نظارت بر عملکرد حقوقی، اخلاقی و حاکمیتی سازمان.35
2-2-2-11-6 مدیریت بحران35
2-2-2-11-7 تأمین منابع سازمانی36
2-2-2-12 عوامل مؤثر بر ترکیب هیات مدیره و جنبه های مختلف آن36
2-2-2-12-1 عوامل شرکتی.36
2-2-2-12-2 عوامل فرهنگی37
2-2-2-12-3 عوامل بازاری.37
2-2-2-12-4 عوامل حاکمیتی.38
2-2-2-12-5 عوامل قانونی.38
2-2-13 کیفیت گزارشگری مالی38
2-2-14 ریسک42
2-2-14-1 نقش هیات مدیره در مدیریت و کنترل ریسک.43
2-3 پیشینه پژوهش.44
2-3-1 پژوهش های خارجی.44
2-3-2 پژوهش های داخلی53
2-4 خلاصه فصل58
فصل سوم: روش تحقیق 
3-1 مقدمه .60
3-2 موضوع و مسأله تحقیق60
3-3 روش شناسی تحقیق.61
3-4 قلمرو تحقیق61
3-4-1 قلمرو زمانی تحقیق61
3-4 -2 قلمرو مکانی تحقیق .62
3-5 جامعه و نمونه آماری62
3-6 روش گردآوری اطلاعات .62
3-7 متغیرهای پژوهش63
3-7-1 متغیرهای مستقل .63
3-7-2 متغیرهای وابسته64
3-7-3 متغیرهای کنترلی .65
3-8 فرضیات تحقیق.66
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها68
3-9-1 انواع داده ها.69
3-9-1-1 مزایای استفاده از داده های تابلویی.70
3-9-2 تجزیه و تحلیل همبستگی70
3-9-2- 1 ضریب همبستگی .70
3-9-2-2 ضریب تعیین71
3-9-3 آزمون F .71
3-9-4 تصمیم‎گیری برای رد یا پذیرش فرضیه72
3-10 خلاصه فصل .73
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‎ها 
4-1 مقدمه .75
4-2 آمار توصیفی .76
4-3 آمار استنباطی76
4-4 برآورد کیفیت گزارشگری مالی77
4- 5 مدل اول77
4-5-1 ضریب همبستگی .79
4-5-2 آزمون ایستایی80
4-5-3 آزمون چاو81
4-5-4 برازش مدل81
4-5-5 بررسی پیش فرض های مدل83
4-5-5-1 آزمون مستقل بودن خطاها84
4-5-5-2 آزمون ثابت بودن واریانس خطاها.84
4-5-5-3 آزمون نرمال بودن خطاها85
4-5-5-4 بررسی نرمال بودن متغیر وابسته.86
4- 6مدل دوم.87
4-6-1 ضریب همبستگی .87
4-6-2 آزمون ایستایی .89
4-6-3 آزمون چاو90
4-6-4برازش مدل90
4-6-5بررسی پیش فرض های مدل.92
4-6-5-1آزمون مستقل بودن خطاها.92
4-6-5-2آزمون ثابت بودن واریانس خطاها93
4-6-5-3آزمون نرمال بودن خطاها.94
4-6-5-4بررسی نرمال بودن متغیر وابسته.95
4-7 خلاصه فصل97
فصل پنجم: بحث و نتیجه‏گیری 
5-1 مقدمه .99
5-2 خلاصه پژوهش99
5-3 نتیجه‏گیری .103
5-4 محدودیت در تعمیم نتایج تحقیق105
5-5 پیشنهادات ناشی از یافته‏های پژوهش105
5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی106
5-7 خلاصه فصل .107
منابع و مآخذ108
پیوست .116

چکیده
یک شرکت ، تحت هدایت و رهبری اعضای هیات مدیره اش اداره می شود سپس هدایت و رهبری از هیات مدیره به مدیر عامل و از مدیر عامل به مدیران ارشد ، به منظور مدیریت و سازماندهی کارهای روزانه شرکت ، انتقال     می یابد. بدین ترتیب ، هیات مدیره به نمایندگی از سوی سهامداران شرکت ، کار نظارت و کنترل بر شرکت را انجام می دهد؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.فرضیه های موجود رابطه بین ترکیب هیات مدیره و کیفیت گزارشگری مالی و ریسک را بررسی و آزمون کرده اند.برای آزمون فرضیه ها، تعداد 126 شرکت در طی سال های 1388 الی 1392 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش غربال انتخاب شده است.در این پژوهش تعداد اعضای هیات مدیره، استقلال هیات مدیره ،رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره، سوابق شغلی اعضای هیات مدیره و دانش مالی اعضای هیات مدیره بعنوان متغیرهای مستقل و کیفیت گزارشگری مالی و ریسک بعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده است.اندازه شرکت و اهرم مالی هم بعنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین اندازه هیات مدیره و استقلال هیات مدیره با کیفیت گزارشگری مالی وجود دارد و  همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین دانش مالی اعضای هیات مدیره و ریسک شرکت وجود دارد. و بین رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره و سوابق شغلی اعضای هیات مدیره و دانش مالی اعضای هیات مدیره با کیفیت گزارشگری مالی ارتباط معناداری وجود ندارد و همچنین بین اندازه هیات مدیره و استقلال هیات مدیره و رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره و سوابق شغلی اعضای هیات مدیره با ریسک شرکت ارتباطی وجود ندارد.
مقدمه
یک شرکت ، تحت هدایت و رهبری اعضای هیات مدیره اش اداره می شود سپس هدایت و رهبری از هیات مدیره[1] به مدیر عامل و از مدیر عامل به مدیران ارشد ، به منظور مدیریت و سازماندهی کارهای روزانه شرکت ، انتقال     می یابد. بدین ترتیب ، هیات مدیره به نمایندگی از سوی سهامداران شرکت ، کار نظارت و کنترل بر شرکت را انجام می دهد.در حالی که حاکمیت شرکتی مؤثر و کارآمد مسئول تمام کسانی است که با ذینفعان ارتباط برقرار        می کنند، این هیات مدیره است که در رأس امور، مسئولیت هماهنگی را بر عهده دارد و از وجود فرهنگ و فضای مناسب در سیستم اطمینان حاصل می کند.
کلید ایجاد یک حاکمیت شرکتی مؤفق ،اطمینان از گسترش اصول پایداری، مسئولیت، پاسخگویی، انصاف، شفاف سازی و اثربخشی در سازمان است. امروزه با بروز تغییرات مداوم در سبد ذینفعان سازمان ها و از طرفی پویای های حاکمیتی موجود در فضای کسب و کار، تغییرات گسترده ای در سطوح حاکمیتی و رهبری سازمان ها رخ داده است. هیات مدیره ها یکی از ارکان حاکمیت در سازمان های امروزی به شمار می روند که بیشتر از آنها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیتی سازمانی و مسئول نظارت و سیاست گذاری در شرکت ها  یاد می شود. (هوس[2]،2007).
اعضای هیات مدیره ها بیشتر توسط مالکان سهام انتخاب می شوند، در حالی که در برخی سیستم های حاکمیتی نوین، مجموعه نظرات کارکنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذاران و عرضه کنندگان نیز در انتخاب آنان تأثیر گذار است. اثربخشی هیات مدیره مستقیماً به ارتباطات بین اعضای هیات مدیره ، بین هیات مدیره و مدیریت اجرایی و بین هیات مدیره و سایر ذینفعان مرتبط است.دلیل این موضوع، آن است که مسئولیت های اصلی هیات مدیره یعنی فراهم کردن هدایت و نظارت، روی رفتار سایرین تأثیر می گذارد. این تأثیر و نفوذ می تواند به طور مناسبی اعمال شود تنها اگر تصمیمات به شکلی شفاف و متقاعدکننده اعلام شوند. بنابراین اعضای هیات مدیره که مسئول تصویب موضوعات مهمی مانند راهبرد ، انتصاب مدیران رده بالا و ریسک پذیری شرکت هستند ، بصورت جمعی تصمیم   می گیرند. بنابراین، صمیمیت، دقت و صحت ارتباطات در درون هیات مدیره، کیفیت تصمیم گیری جمعی را بهبود می بخشد.
در تعریف هیات مدیره ها می توان این گونه عنوان کرد که هیات مدیره ها غالباً گروهی از افرادی هستند که حق نظارت ،کنترل، سیاست گذاری های کلان و “حاکمیت ” بر یک سازمان خاص را در اختیار دارند (هلمس[3]،2005). این مجموعه از افراد (در قالب یک تیم کاری اثربخش) می بایست سلامت سازمانی را در حوزه های متنوعی همچون عملکرد مالی مناسب شرکت، قانونی بودن فعالیت ها، تناسب فرایندها و اقدامات صورت پذیرفته سازمانی با اهداف راهبردی سازمان را تضمین کنند.
بر اساس تعریفی ازاینگلی و وان دروالت [4](2003) ، ترکیب هیات مدیرها به مجموعه ای از منابع انسانی اطلاق    می گردد که بر اساس تخصص، تجربه و دانش آنان در مورد مسائل سازمان، برای خلق ارزش افزوده ای جمعی برای سازمان گرد هم آمده اند. نکته کلیدی در ترکیب اثربخش هیات مدیره، حصول اطمینان از این امر است که افرادی صندلی های تصدی عضویت در هیات مدیره را تصاحب کنند که از مهارت، تجربه و دانش کافی به منظور تحلیل مسائل سازمان و چاره جویی برای پاسخگویی آنها برخوردار باشند. نادلر و همکارانش(1389) معتقدند که برای ایجاد ترکیبی بهینه در هیات مدیره و انتخاب اعضایی مناسب می بایست سه عنصر کلیدی ویژگی های فردی، مسئولیت نمایندگی و مجموعه مهارت ها و تجارب اعضاء مدنظر قرار گیرد.(لگزیان و همکاران،1390).
تعداد صفحه : 135
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

این نوشته در اقتصاد ارسال و , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.