پایان نامه ارشد: بررسی نقش رسانه های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی

پایان نامه رشته :علوم ارتباطات اجتماعی

عنوان : بررسی نقش رسانه های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دانشکده علوم انسانی

گروه علوم ارتباطات اجتماعی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی علوم ارتباطات اجتماعی

 

 

موضوع:

بررسی نقش رسانه های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی

( مورد مطالعه شهر شیراز)

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر فیروز دیندار فرکوش

 

بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

صفحه                                                                                                                            عنوان

چکیده 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1. بیان مساله 3

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-3. اهداف تحقیق 6

1-4. فرضیه ­های تحقیق 6

1-5. سؤال­های تحقیق 6

1-6. تعریف اصطلاحات تحقیق 7

فصل دوم : مبانی نظری

2-1. مقدمه 11

2-2. مفهوم شناسی گردشگری 11

2-3. انواع دیدگاه‌ها در باب گردشگری 13

2-4. وضعیت گردشگری در ایران 14

2-4-1. گردشگری در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی 14

2-4-2. گردشگری بعد از انقلاب انقلاب اسلامی 15

2-4-3. گردشگری در برنامه‌های توسعه 16

2-4-3-1. برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (72-1368) 17

2-4-3-2. برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (79-1374) 18

2-4-4. برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1383-1379) 19

2-4-5. برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1388-1384) 20

2-5. عوامل موثر بر جذب گردشگری 22

2-5-1. بازاریابی 22

2-5-2. تبلیغات 24

2-6. رویکردهای نظری گردشگری 24

2-6-1. رویکرد سیستمی 24

 

2-7. مدل­های گردشگری 27

2-8. دیدگاه سازمان جهانی گردشگری 29

2-8-1. دیدگاه لیپر 30

2-8-2. دیدگاه گان 31

2-8-3. دیدگاه بریونز، تجیدا و مورالس 33

2-8-4. دیدگاه کاسپار 34

2-8-5. دیدگاه هولدن 35

2-9. گردشگری و رسانه 36

2-9-1. انواع رسانه از بُعد گردشگری 37

2-9-2. رسانه­های محرک گردشگری 38

2-9-2-1. کتابهای راهنما 39

2-9-2-2. رادیو 39

2-9-2-3. تلویزیون 40

2-10. فناوری اطلاعات و گردشگری 41

2-10-1. گردشگری الکترونیکی 43

2-11. پیشینه تحقیق 46

2-11-1. پیشینه داخلی 46

2-11-2. پیشینه خارجی 49

فصل سوم : روش تحقیق

3-1-مقدمه 52

3-2-روش و طرح تحقیق 52

3-2-1-تحقیق کاربردی 53

3-2-2-تحقیق توصیفی 53

3-3-روش­های جمع‌آوری اطلاعات 54

3-4-معرفی ابزار پژوهش 54

3-5-تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه ­گیری پژوهش 56

3-5-1- بررسی روایی و پایایی ابزار اندازه ­گیری در اجرای اولیه 56

3-5-2-بررسی روایی ابزار اندازه ­گیری 58

3-6. جامعه و نمونه آماری 59

3-6-1. حجم نمونه 59

3-6-2. روش نمونه گیری 59

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده­ ها 60

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق

4-1 مقدمه 62

4-2 آمار توصیفی 62

4-2-1 وضعیت جنسیتی پاسخ دهندگان 62

4-2-2 وضعیت تحصیلاتی پاسخ دهندگان 63

4-2-3 وضعیت سنی پاسخ دهندگان 64

4-2-4 آزمون کلموگروف- اسمیرونوف (K-S) جهت بررسی نرمال بودن متغیرها 65

4-3 تجزیه و تحلیل سوال­ها و فرضیه ­ها 66

4-3-1 سوال­های تحقیق 66

فصل پنجم : نتیجه­گیری و ارائه راهکارها

5-1. مقدمه 70

5-2. خلاصه 70

5-3. پاسخ­دهی به سؤالات و آزمون فرضیات 71

5-3-1. سؤال اول: آیا استفاده از تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟ 71

5-3-2. سؤال دوم: آیا استفاده از وب­سایت­ها بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟ 72

5-3-3. سؤال سوم: آیا استفاده از برنامه ­های تبلیغاتی صدا و سیما (رسانه ملی) بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟ 73

5-3-4. سؤال چهارم: آیا استفاده از برنامه ­های تبلیغاتی ماهواره بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟ 74

5-3-4. سؤال پنجم: آیا استفاده از نرم­افزارهای کامپیوتری بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟ 74

4-5. محدودیت­های تحقیق 75

5-5. پیشنهادهای تحقیق 76

5-5-1. پیشنهادهای کاربردی 76

5-5-2. پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 76

فهرست منابع 77

منابع فارسی 77

منابع انگلیسی 79

پیوست‌ها

الف) پرسشنامه بررسی نقش رسانه­های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی 81

چکیده انگلیسی 84

 

 

فهرست جداول

صفحه                                                                                                                            عنوان

جدول 2-1  بخش‌های اصلی رسانه‌ها 37

جدول 2-2 محرکهای سازمان­ها برای بکارگیری سیستم­های الکترونیکی   45

جدول 3-1 گویه­های مربوط به متغیرهای پژوهش 55

جدول 3-2، 4آلفاهای محاسبه شده برای پرسشنامه های پژوهش   58

جدول 4-1 5وضعیت جنسیتی پاسخ دهندگان 62

جدول 4-2 6وضعیت تحصیلاتی پاسخ دهندگان 63

جدول 4-3 7وضعیت سنی پاسخ دهندگان 64

جدول 4-4 8آزمون K-S جهت تعیین نرمال بودن داده­ ها 65

جدول 4-5 9نتیجه جدول همبستگی دو متغیر تبلیغات اینترنتی و جذب گردشگران داخلی 66

جدول 4-6. 10نتیجه جدول همبستگی دو متغیر استفاده از وب­سایت­ها و جذب گردشگران داخلی 67

جدول 4-7 11نتیجه جدول همبستگی دو متغیر استفاده از برنامه ­های تبلیغاتی صدا و سیما (رسانه ملی) و جذب گردشگران داخلی   67

جدول 4-8 12نتیجه جدول همبستگی دو متغیر استفاده از برنامه ­های تبلیغاتی ماهواره و جذب گردشگران داخلی 68

جدول 4-9 13نتیجه جدول همبستگی دو متغیر استفاده از نرم­افزارهای کامپیوتری و جذب گردشگران داخلی 68

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

صفحه                                                                                                                            عنوان

شکل2-1 طبقه ­بندی مدل­های گردشگری 28

شکل 2-2  مدل سیستم­های ترکیبی برای برنامه ­ریزی و  نظریه­ های گردشگری   29

شکل 2-3  عناصر سیستم گردشگری (سازمان جهانی گردشگری) 30

شکل 2-4  چرخه مستقیم دو سویه گردشگری به عنوان سیستم گردشگری کل   31

شکل 2-5  سیستم گردشگری (ناحیه محور مسافر، مبدا و مقصد گردشگر)– مدل لیپر 31

شکل 2-6، سیستم گردشگری (دیدگاه گان) 33

شکل 2-7  دیدگاه بریونز، تجیدا و مورالس 34

شکل 2-8  سیستم گردشگری (مدل کاسپار) 35

شکل 2-9  سیستم گردشگری، چشم­انداز محیطی دیدگاه هولدن (2000)   36

شکل 2-10 اجزای تشکیل­دهنده گردشگری الکترونیکی 44

شکل 3-11، مدل مفهومی متغیرهای تحقیق 55

شکل 4-1 12وضعیت جنسیتی پاسخ دهندگان 63

جدول 4-2 6وضعیت تحصیلاتی پاسخ دهندگان 63

شکل 4-2‌13‌وضعیت تحصیلاتی پاسخ دهندگان 64

شکل 14-3 وضعیت سنی پاسخ دهندگان 65

 

 

چکیده

کشور ایران با وجود توانمندی­های ایران در زمینه گردشگری، متأسفانه تاکنون نتوانسته است به جایگاه شایسته­ای در این صنعت دست یابد و مهم­ترین آن، ضعف صنعت تبلیغات در جذب جهانگرد و گردشگر به ایران است. اینترنت و ابزار الکترونیکی به واسطه این که زمینه ایجاد نمایش محصولات گردشگری و ارائه اطلاعات دقیق به گردشگران را فراهم می­سازد، ضمن جلب رضایت گردشگران، افزایش گردشگران ورودی را درپی خواهد داشت. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش رسانه­های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه گردشگرانی می­باشد که در تیرماه سال 1393 که از طریق خطوط هوایی به شهر شیراز مسافرت کرده­اند. تعداد حدود 320 نفر از طریق محاسبه با فرمول کوکران از گردشگرانی که در تیر ماه به شیراز از طریق خطوط هوایی سفر نموده ­اند مورد سوال و بررسی قرار خواهد گرفت. یافته­ های تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای تبلیغات اینترنتی، وب­سایت­های اینترنتی، برنامه ­های تبلیغاتی صدا و سیما، برنامه ­های تبلیغاتی ماهواره و نرم­افزارهای کامپیوتری بر جذب گردشگران داخلی تاثیر مثبت دارد.

 

کلید واژه­ها: رسانه­های الکترونیکی، اینترنت، ماهواره، رسانه ملی، نرم­افزارهای کامپیوتری، گردشگری

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

1-1. بیان مساله

گردشگری از مهمترین صنایع در حال رشد است و توسعه صنعت گردشگری نیاز به برنامه ­های همه جانبه و مناسب دارد تا بتوان در جذب گردشگران داخلی و بین ­المللی موفق بود. امروزه یکی از مهمترین کاربری شهرها، ارائه خدمات گردشگری نوین است. چرا که شکل­ گیری عصر پسا مدرنیته با گزاره­ای اصلی آن یعنی جهانی شدن، فرآوری اطلاعات و گردشگری همراه شده و دوره جدیدی در تعاملات اجتماعی و فرهنگی انسان­ها خصوصاً در قالب ساخت­های شهری رقم زده است (بونیفایس و فاولر[1]، 1993: 12). در چند دهه اخیر از صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین و متنوع­ترین صنایع یاد شده است. بسیاری از کشورها این صنعت را به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدزای خود میدانند و تلاش در راه توسعه این صنعت دارند. این صنعت بخصوص برای کشورهای در حال توسعه به علت اینکه بیشترین درآمد خود را از فروش منابع طبیعی به دست می­آورند بسیار با اهمیت است. همچنین کشورها علاوه بر منابع اقتصادی به دنبال منافع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، محیط زیست و غیره نیز می­باشند. برای موفقیت در این صنعت علاوه بر داشتن شرایط گردشگرپذیری، مقاصد گردشگری، باید به دنبال برنامه ­ریزی برای جذب گردشگران و معرفی بهتر امکانات و شرایط خود به بازارهای داخلی و جهانی گردشگری باشند (پاپلی یزدی و سقایی، 1385: 18).

بازاریابی و نقش آن در ارتقاء بنگاه­ها و تاثیری که در توسعه و رشد اقتصادی کشورها دارد بر کسی پوشیده نیست. اینترنت از جمله عوامل موثر بر بازاریابی و روش­های رونق دادن به این فعالیت­ها در عرصه کنونی است. (کولین، 1383؛ 1). با پیشرفت فناوری اینترنت، بدلیل این که اینترنت شرکت­ها را قادر می­سازد که با مشتریان ارتباط بهتر و مؤثرتری برقرار کنند و تولیدات خود را بر اساس نیازهای آنها ایجاد نمایند، تعداد بیشتری از شرکت­ها ا ز اینترنت جهت بازاریابی و کانال­های توزیع استفاده می­ کنند (چافی و همکاران[2]، 2004: 5)

اینترنت و ابزار الکترونیکی به واسطه این که زمینه ایجاد نمایش محصولات گردشگری و ارائه اطلاعات دقیق به گردشگران را فراهم می­سازد، ضمن جلب رضایت گردشگران، افزایش گردشگران ورودی را درپی خواهد داشت (آرون[3]، 2004: 6).

کشور ایران با وجود توانمندی­های ایران در زمینه گردشگری، متأسفانه تاکنون نتوانسته است به جایگاه شایسته­ای در این صنعت دست یابد و مهم­ترین آن، ضعف صنعت تبلیغات در جذب جهانگرد و گردشگر به ایران است. کشور ایران جزء ده کشور اول جهان از لحاظ جاذبه­های گردشگری و جزء پنج کشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری است (سازمان جهانی توریسم، 2009 ). ازاین رو، ضروری است از قابلیت­های خود در جذب گردشگری استفاده کند. از عواملی که می ­تواند به جذب بیشتر گردشگری در کشور را بهبود بخشد، به کارگیری ابزارها و پارامترهای مؤثر بازاریابی و تبلیغات است ( صردی ماهکان، 1380 ).

اصولاً گردشگران برای انتخاب مقصد گردشگری نیازمند اطلاعاتی، درخصوص مقصد می­باشند. آن­ها پیوسته اطلاعاتی را از رسانه­های گروهی شامل تلویزیون، ماهواره، اینترنت و . جمع­آوری
می­ کنند و این موضوع اهمیت رسانه از جمله اینترنت را در این حوزه بیش از گذشته می­ کند. در این پژوهش سعی بر آن است تا به بررسی نقش سایت­های اینترنتی در معرفی جاذبه­های گردشگری و جذب گردشگران به شهر شیراز پرداخته شود.

[1]. Boniface & Fowler

[2]. Chaffy et al

[3]. Arun

تعداد صفحه : 113

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در علوم اجتماعی - جامعه شناسی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.