دانلود پایان نامه ارشد: بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی فالمر و زمیجوسکی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مدیریت مالی

عنوان : بررسی  قابلیت  کاربرد  مدل  های پیش  بینی ورشکستگی  فالمر  و  زمیجوسکی در شرکت  های پذیرفته  شده  در  بورس  اوراق  بهادار  تهران

دانشگاه ارومیه

دانشکده  اقتصاد و مدیریت

         گروه  مدیریت

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

موضوع:

بررسی  قابلیت  کاربرد  مدل  های پیش  بینی ورشکستگی  فالمر  و  زمیجوسکی در شرکت  های پذیرفته  شده  در  بورس  اوراق  بهادار  تهران

 

  اساتید راهنما:

دکتر رامین بشیرخداپرستی                                                            دکتر رحیم عابدی

   اساتید داور:

                         دکتر بهرام رضازاده                                                       دکتر اکبر زواری رضائی

 

تیرماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده

هدف این پژوهش، نخست مقایسه دو الگوی پیش بینی ورشکستگی فالمر و زمیجوسکی متناسب با شرایط محیطی ایران و دوم ارائه مدل آماری مناسب جهت پیش بینی نسبتاً دقیق ورشکستگی شرکت ها در سال ورشکستگی و یک سال قبل از ورشکستگی شرکت ها می باشد، تا بتوان با بهره گرفتن از مدل مزبور وضعیت مالی شرکت ها را بررسی و موجب ارتقاء کیفی تصمیم گیری سهامداران و ذینفعان مربوطه گردید. در این پژوهش از روش های آماری رگرسیون لجستیک (تحلیل لوجیت) و رگرسیون چندگانه (تحلیل ممیزی) استفاده گردید. برای این منظور اطلاعات 36 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شامل 18 شرکت ورشکسته و 18 شرکت سالم برای یک دوره 6 ساله (1392-1387) مورد آزمون قرار گرفت.

یافته های تحقیق حاکی از آن است که بدون تغییر ضرایب و متغیرهای مدل فالمر و مدل زمیجوسکی و هم چنین استخراج مدل پیش بینی ورشکستگی براساس روش های رگرسیون چندگانه و لجستیک، در مجموع براساس دقت برآورد مدل های مزبور، مدل ارائه شده توسط زمیجوسکی و مدل استخراج شده براساس روش های رگرسیون لجستیک، دقت بالاتری در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها دارا می باشد.

واژه های کلیدی: نسبت مالی، تحلیل تمایزی (ممیزی) چندگانه، تحلیل لوجیت (رگرسیون لجستیک)، مدل فالمر، مدل زمیجوسکی.

 

 

 

فهرست

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه. 1

1-2. بیان موضوع و مساله تحقیق. 1

1-3. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق. 2

1-4. فرضیه های تحقیق. 3

1-5. اهداف تحقیق. 3

1-6. مدل مفهومی تحقیق4

1-7. تعریف متغیرهای تحقیق. 4

1-7-1. متغیر وابسته. 4

1-7-2. متغیر های مستقل. 5

1-8. روش تحقیق. 6

1-9. جامعه آماری و نمونه تحقیق. 7

1-9-1. جامعه آماری. 7

1-9-2. نمونه تحقیق. 7

1-9-3. روش تعیین حجم نمونه. 8

1-10. قلمرو تحقیق. 8

1-11. روش تجزیه وتحلیل داده ها. 9

1-12. استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. 9

1-13. تعریف واژه های اختصاصی تحقیق. 9

1-14. چارچوب فصول آتی. 10

1-15. خلاصه فصل. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1. مقدمه .11

2-2. مروری بر چشم انداز تاریخی پیش بینی ورشکستگی11

2-2-1. تعاریف ارائه شده از پیش بینی ورشکستگی. 11

2-2-2. معرفی مدل های مختلف پیش بینی ورشکستگی.11

2-2-2-1. مدل بیور 12

2-2-2-2. مدل آلتمن 12

2-2-2-3. مدل اسپرینگیت 13

2-2-2-4. مدل زاوگین. 13

2-2-2-5. مدل گرایس .13

2-2-3. عوامل موثر در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری. 14

2-2-3-1. عوامل بیرونی. 14

2-2-3-1-1. عوامل اقتصادی. 14

2-2-3-1-2. عوامل سیاسی و نظامی. 15

2-2-3-1-3. عوامل فرهنگی و رفتاری. 15

2-2-3-2. عوامل درونی. 15

2-2-32-1. مدیریت. 15

2-2-3-2-2. عایدی هر سهم و سیاست‌های تقسیم سود. 16

2-2-3-2-3. روند قیمت سهام در گذشته. 16

2-2-3-2-4.  نسبت قیمت به درآمد. 16

2-2-32-5. تقاضا برای محصول شرکت. 16

2-2-3-2-6. افزایش سرمایه. 17

2-2-3-2-7. جریان نقدینگی شرکت. 17

2-4. تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی. 17

2-2-5. ابزارهای ارزیابی عملکرد مالی واحد تجاری بااستفاده از صورت‌های مالی. 18

2-25-1. تجزیه و تحلیل افقی. 19

2-2-5-2. تجزیه و تحلیل عمودی. 19

2-2-5-3 . تجزیه و تحلیل به کمک نسبت‌های مالی. 19

2-2-6. کاربرد نسبت‌های مالی. 20

2-2-6-1. تجزیه و تحلیل مقایسه ای. 21

2-2-6-2.تجزیه و تحلیل سنواتی. 21

2-2-6-3. کاربرد نسبت‌های مالی جهت ارزیابی عملکرد. 21

2-2-6-4. کاربرد نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار. 21

2-26-5. قدرت آینده نگری نسبت‌های مالی. 21

2-7. کاربرد نسبت‌های مالی مدل فالمر و زمیجوسکی. 22

2-7-1. نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها(نسبت اهرمی). 22

2-7-2. نسبت بدهی‌های جاری به کل دارایی ها(نسبت اهرمی). 22

2-7-5. نسبت سود خالص به مجموع دارایی‌ها. 22

2-7-6. نسبت وجوه نقد حاصل از عملیات به کل بدهی‌ها. 23

2-8-1. تکنیک‌های آماری. 23

2-8-1-1 تحلیل تشخیصی چندگانه. 24

2-8-1-2. تکنیک‌های هوش مصنوعی. 24

2-8-1-3. شبکه های عصبی مصنوعی. 25

فصل سوم: مواد و روش های تحقیق

3-1. مقدمه. 32

3-2. روش تحقیق. 32

3-3. جامعه آماری و نمونه تحقیق. 33

3-3-1. جامعه آماری. 33

3-3-2. نمونه تحقیق. 33

3-3-3. روش تعیین حجم نمونه. 33

3-4. قلمرو تحقیق. 38

3-5. ابزار جمع آوری داده ها یا اطلاعات. 38

3-5-1. ابزارهای کتابخانه ای. 38

3-5-2. ابزارهای میدانی. 38

3-6. فرضیه تحقیق. 39

3-7. روش آماری تحقیق. 39

3-7-1. رگرسیون چندگانه (تحلیل ممیز چندگانه). 39

3-7-2. رگرسیون لجستیک (تحلیل لوجیت). 40

3-7-3. مفروضات اساسی مدل رگرسیون. 40

3-7-3-1. آزمون استقلال خطاها. 40

3-7-3-2. آزمون نرمال بودن خطاها. 41

3-7-3-3. آزمون هم خطی. 41

3-8. روش تجزیه وتحلیل داده ها. 42

3-9.  تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 42

3-9-1. متغیرهای مستقل تحقیق. 42

3-9-2. متغیر وابسته تحقیق. 44

3-11. خلاصه فصل. 45

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1.  مقدمه. 47

4-2. آمار توصیفی. 47

4-3. آمار استنباطی. 53

4-3-1. بررسی نرمال بودن متغیر وابسته در مدل فالمر. 54

4-3-2. بررسی نرمال بودن متغیرهای مستقل در مدل فالمر. 54

4-3-3. فرایند آزمون فرضیه ها. 55

4-3-3-1.  تشریح فرایند آزمون فرضیه اول:. 55

4-3-3-1-1. آزمون استقلال خطاها برای فرضیه اول. Error! Bookmark not defined.

4-3-3-1-2. آزمون هم خطی برای فرضیه اول. 58

4-3-3-1-3.بررسی نرمال بودن خطاها. 59

4-3-3-2. تشریح فرایند آزمون فرضیه دوم:. 62

4-3-3-2-1. آزمون استقلال خطاها برای فرضیه دوم. Error! Bookmark not defined.

4-3-3-2-2. آزمون هم خطی. 65

4-3-3-2-3. بررسی نرمال بودن خطاها. 65

4-3-3-3. تشریح فرایند آزمون فرضیه سوم:. 68

4-4. خلاصه فصل چهارم. 68

فصل پنجم:  بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. مقدمه. 71

5-2. نحوه شکل گیری سوال ها و فرضیه های تحقیق. 71

5-3. روش شناختی تحقیق. 71

5-4.  بررسی نتایج فرضیه ها براساس یافته های تحقیق. 72

5-4-1. بررسی فرضیه اول. 72

5-4-1-1. پیشنهاد کاربردی برای فرضیه اول:. 74

5-4-2.  بررسی فرضیه دوم تحقیق:. 74

5-4-2-1. پیشنهادکاربردی برای فرضیه دوم تحقیق:. 76

5-4-3. بررسی فرضیه سوم. 76

5-4-3-1. پیشنهاد کاربردی برای فرضیه سوم تحقیق:. 77

5-5.  بحث و نتیجه گیری. 78

5-6.  پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 80

5-7. محدودیت های تحقیق. 81

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

جدول4-1.متغیرمالی فالمر مربوط به شرکت ورشکسته 48

جدول4-2.متغیرمالی فالمر مربوط به شرکت سالم 50

جدول 4-3.متغیرمالی زمیجوسکی مربوط به شرکت ورشکسته 52

جدول 4-4.متغیرمالی زمیجوسکی مربوط به شرکت سالم 53

جدول 4-5.نرمال بودن متغیر وابسته در مدل فالمر 54

جدول 4-6.نرمال بودن متغیر مستقل در مدل فالمر 55

جدول 4-7.نتایج آزمون مدل اولیه فالمر 56

جدول 4-8. نتایج آزمون استقلال خطاها در مدل فالمر 57

جدول 4-9. تولرانس وVIF مربوط به متغیرهای مستقل 58

جدول 4-10. ضرایب استخراج شده در روش رگرسیون چندگانه 60

جدول4-11. نتایج مدل تعدیل شده فالمر(سال ورشکستگی) 60

جدول4-12. بررسی معنی داری مدل(سال ورشکستگی) 61

جدول4-13.نتایج مدل تعدیل شده فالمر(یکسال قبل) 61

جدول 4-14.بررسی معنی داری مدل(یکسال قبل) 62

جدول 4-15.نتایج آزمون مدل اولیه زمیجوسکی 63

جدول 4-16. نتایج آزمون استقلال خطاها در مدل زمیجوسکی 64

جدول 4-17. تولرانس و VIF مربوط به متغیر های مستقل 65

جدول 4-18.ضرایب استخراج شده در روش رگرسیون لجستیک 66

جدول 4-19.پیش بینی پذیری در مدل با نسبت های مالی(سال ورشکستگی) 66

جدول 4-20.بررسی معنی داری مدل زمیجوسکی(سال ورشکستگی) 67

جدول 4-21.پیش بینی پذیری در مدل با نسبت های مالی(یکسال قبل) 67

جدول 4-22.بررسی معنی داری مدل زمیجوسکی(یکسال قبل) 67

جدول 5-1.نتایج مدل تعدیل شده فالمر 73

جدول 5-2.آزمون کای-دو در مدل زمیجوسکی 75

جدول 5-3.مقایسه نتایج آزمون رگرسیون چندگانه و لجستیک 77

جدول 5-4.مقایسه نتایج آزمون دل فالمر و زمیجوسکی 79

جدول 5-5.نتایج آزمون فرضیه ها 80

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

نمودار 1-1.مدل مفهومی تحقیق 4

نمودار 4-1.نرمال بودن خطاها در مدل فالمر 59

نمودار 4-2.نرمال بودن خطاها در مدل زمیجوسکی 65

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

1-1. مقدمه

با توجه به گسترش و اهمیت بازارهای سرمایه در شکل­دهی سرمایه های کوچک، شناسایی نحوه رفتار سرمایه‌گذاران و  قیمت سهام در بازار از اهمیت روز افزونی برخوردار است. با رشد و گسترش روز افزون تکنولوژی و دشوار شدن تصمیم گیری‌های مدیریت، روابط اقتصادی و تجاری به طور قابل توجهی پیچیده گردیده و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در جهت رشد و توسعه کشور­ها بر این پیچیدگی­ها افزوده است. در چنین شرایطی پیش بینی احتمال و زمان ورشکستگی شرکت‌ها در  تصمیم گیری‌های ذینفعان بیرونی، که از مشتریان شرکت تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در بر می‌گیرد، تأثیر بسزایی دارد و از سوی دیگر ذینفعان داخلی که مدیران عالی شرکت نیز جزء آن‌ها می‌باشند نیز با پیش بینی این بحران می‌توانند تصمیمات مقتضی جهت مقابله با آن اتخاذ نمایند. لذا استفاده کنندگان از اطلاعات و ذینفعان نیازمند ابزارهایی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت‌ها هستند.

دراین فصل به بیان مسئله و ضرورت و اهمیت موضوع،  فرضیه های تحقیق،  اهداف تحقیق و تعریف واژه­های اصلی تحقیق پرداخته و در پایان، ساختار کلی پایان نامه شرح داده می­شود.

   1-2. بیان موضوع و مساله تحقیق

یکی از شیوه های کمک به سرمایه گذاران ارائه الگوهای پیش بینی درباره دورنمای شرکت است هر چه این   پیش بینی ها به واقعیت نزدیکتر باشد تصمیمات صحیح تری اتخاذ می گردد و در نتیجه از ایجاد مشکلات نقدینگی و مالی سرمایه گذاران و در نهایت شرکت ها جلوگیری می شود. ورشکستگی یکی از مهمترین مسائل با اهمیت در سطح جهان است که اقتصاد همه کشورها را تحت تاثیرخود قرار می دهد. ورشکستگی همواره طیف وسیعی از گروه های ذینفع از افراد، سازمان ها و به طور کلی بخش بزرگی از جامعه را به خود معطوف کرده است. ارائه تعریفی دقیق از گروه های ذینفع  مسأله ورشکستگی بسیار مشکل است، اما می­توان مدعی شد که بستانکاران، رقبا و نهادهای  قانونی بیش از سایرین تحت تاثیر پدیده ورشکستگی قرار می­گیرند.

سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، تمایل زیادی برای پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت ها دارند، زیرا در صورت ورشکستگی، آنها بیشترین هزینه ها را محتمل خواهند شد (عرب مازار، 1387). یکی از عوامل اصلی بحران مالی و به دنبال آن  ورشکستگی شرکت ها، اعمال نکردن کنترل از طرف ذی نفعان مختلف شامل سهامداران، مدیران و عرضه کنندگان است (سلیمانی امیری، 1389). یکی از راه هایی که می توان با بهره گرفتن از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش بینی ورشکستگی است. به این ترتیب که اولاً، با ارائه هشدارهای لازم می توان شرکتها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار کرد تا آنها با توجه به این هشدارها دست به اقدامات مقتضی بزنند و دوم اینکه، سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند(مکیان و همکاران، 1389).

مسأله این است در سطح کشور و از جمله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت­هایی دیده می شوند که درمانده مالی هستند. این امر را می توان با مشاهده صورتهای مالی آن هاو گزارش­های حسابرسان و بازرسان قانونی متوجه شد، به عنوان مثال برخی از این شرکت ها در بازپرداخت بدهی­های خود با مشکل مواجه هستند، بازدهی لازم برای پوشش هزینه های خود را ندارند، در واقع همه این مسائل حکایت از درگیر شدن این شرکت ها با درماندگی مالی است، که این امر ممکن است در نهایت منجر به ورشکستگی و انحلال آنها شود. بدین ترتیب منابعی که در این شرکت ها،  می توانست در فرصت های    سود ده و ارزش آفرین سرمایه گذاری شود، به هدر رفته است و از دیدگاه کلی، تاثیر منفی  بر روی    شاخص های کلان اقتصادی خواهد گذاشت و این در حالی است که کشور شدیداً نیازمند تخصیص بهینه منابع تولید و ایجاداشتغال است (ودیعی و میراسماعیلی، 1391).

دراین پژوهش به منظور پیش بینی ورشکستگی شرکتهای نمونه از مدل های فالمر[1] و زمیجوسکی[2] استفاده می شود و به طور کلی هدف این پژوهش، این است که به گونه ای تجربی به سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه نشان دهد که شرکت‌های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران تا چه حد در اداره امور خود موفق هستند و به بیان بهتر می‌توان با داده های منتشره‌ی صورت‌های مالی آن‌ها، اطلاعاتی مبنی بر تداوم فعالیت و یا ورشکستگی آن ها را استخراج نمود و  هم چنین میزان موفقیت هر شرکت را بر حسب نسبت‌های مالی منتج از صورت‌های مالی گزارش شده توسط مدیران آن ها، به صورت درصد احتمال     پیش بینی ورشکستگی شرکت ها معرفی کرد.

[1]. Fulmer

[2] . Zmijewski

 

تعداد صفحه : 128

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در اقتصاد ارسال و , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.