پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود

پایان نامه رشته : حسابداری

عنوان :بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.»

گرایش:حسابداری

عنوان:

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود

 

استاد راهنما: دکتر بیژن عابدینی

استاد مشاور: دکتر محمدحسین رنجبر

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 
1-1) مقدمه3

1-2) بیان مسأله تحقیق

4
1-3) اهمیت موضوع تحقیق. .8
1-4) اهداف تحقیق9
1-5) سئوالات تحقیق9
1-6) فرضیه تحقیق .10

1-7) قلمرو تحقیق.

10

1-7-1) قلمرو مکانی

10

1-7-2) قلمرو زمانی

10

1-7-3) قلمرو موضوعی

11
1-8)جامعه آماری و روش نمونه گیری.11

1-9) تعریف واژه های کلیدی

12
1-10) ساختار کلی تحقیق12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

15

2-1) مقدمه

16

بخش اول

16

2-2) سرمایه فکری .

19

2-2-1) مبانی نظری و سیر تاریخی سرمایه فکری 

23

2-2-2) تعریف سرمایه فکری .

2-2-3) انواع طبقه بندی اجزای سرمایه فکری

26

26

2-2-4) مشترکات نظریات

2-2-4-1) سرمایه انسانی .

2-2-4-2) سرمایه ساختاری (سازمانی)

2-2-4-3) سرمایه ارتباطی ( مشتری).

40

41

42

42

2-2-5) سنجش سرمایه فکری.

2-2-5-1) دلایل سنجش سرمایه فکری

2-2-5-2) اهداف اندازه گیری سرمایه فکری.

2-2-5-3) منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فکری

42

42

45

45

2-2-6) مدل­ها و روش­های اندازه گیری سرمایه فکری  .

49

2-2-6-1) مدل­های سنجش غیرمالی سرمایه فکری .

49

2-2-6-2) مدل­های سنجش پولی و مالی سرمایه فکری .

52

2-2-7) گزارش‌دهی سرمایه فکری .

59

2-2-7-1) مفروضات زیربنایی مدل گزارش‌دهی سرمایه فکری .

60

2-2-7-2)  محتوای گزارش‌دهی سرمایه فکری .

62

بخش دوم : مدیریت سود.

62

2-3) سود مورد انتظار (عادی یا هدف)

62

2-3-1) تعریف و تبیین مدیریت سود .

62

2-3-2) تاریخچه مدیریت سود

65

2-3-3) انواع مدیریت سود

67

2-3-4) انگیزه­های مدیریت در مدیریت سود .

68

2-3-5) مدیریت سود و رابطه­ آن با هزینه – منفعت .

70

2-3-6) جایگاه مدیریت سود .

71

2-3-7) فرضیه مدیریت سود و فرضیه بازار.

72

2-3-8) روش‌های مدیریت سود

73

2-3-9) ابزارهای مدیریت سود

74

2-3-10) خصوصیات روش های مدیریت سود

77

2-3-11) عوامل موثر بر مدیریت سود

80

2-3-12) رویکردهای مختلف مطالعه مدیریت سود

82

بخش سوم: پیشینه تحقیق.

83

2-4-1) تحقیقات خارجی

83

2-4-2) تحقیقات داخلی

88

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 ) مقدمه.

93

3-2 ) روش تحقیق

93

3-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها

94

3-4) جامعه و نمونه آماری.

94

3-5 )متغیرهای تحقیق وتعاریف عملیاتی آنها

95

3-5-1) متغیرهای مستقل.

95

3-5-2)متغیر وابسته.

97

فصل چهارم تجزیه تحلیل داده ها

4-1 ) مقدمه.

100

4-2) آماره های توصیفی

100

4-2-1) بررسی نرمال بودن متغیرها.

101

4-3)آزمون فرضیات تحقیق

4-3-1) آزمون فرضیات تحقیق .

4-3-1-1) آزمونهای آماری

4-3-1-2) نتایج آزمون فرضیات

4 3-2) آزمون نرمال بودن فرضیات.

4-4) خلاصه تحقیق . .

102

103

103

103

105

106

فصل پنجم یافته ها نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1 ) مقدمه

108

5-2 ) خلاصه تحقیق.

108

5-3 ) نتایج آزمون فرضیات

5-3-1) نتایج فرضیه اول .

5-3-2) نتایج فرضیه دوم .

5-3-3) نتایج فرضیه سوم .

108

108

109

 

5-4 ) محدودیتهای تحقیق.

5-5) پیشنهادات تحقیق

110

111

5-5 -1) پیشنهادات و کاربردات مبتنی بر نتایج تحقیق

111

5-5 -2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی

111

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                               صفحه

جدول شماره 2-1- جدول زمانی مهمترین رویدادها و وقایع حساس سرمایه فکری 21

جدول شماره 2-2- طبقه بندی پتی و گویتر . 34

جدول 4-1 آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق 101

جدول 4-2 آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 102

جدول 4-3 آزمون های آماری 103

جدول 4-4 نتایج آزمون فرضیات. 104

جدول 4-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول . 105

جدول 4-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم . 105

جدول 4-7 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم 106

جدول شماره 7-8 خلاصه نتایج تحقیق. 107

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                              صفحه

نمودار 2-1 مدل طبقه بندی دارایی های یک شرکت . 18

نمودار 2-2 مفهوم سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس. 27

نمودار 2-3 طبقه بندی اسویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود 29

نمودار 2-4 طرح ارزش اسکاندیا 30

نمودار 2-5 مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین آنها 31

نمودار 2-6 طبقه بندی اولیه توسط هاناس و لووندانل . 33

نمودار 2-7 طبقه بندی لووندال . 33

نمودار 2-8 طبقه بندی لیم و والیمور . 35

نمودار 2-9 چارچوب کارت امتیازی متوازن . 36

نمودار 2-10 طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک . 37

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                صفحه

شکل 4-1 آزمون نرمال بودن جمله خطا 106

منابع و مآخذ.

112

پیوستها.

116

 

 

چکیده

در دو دهه گذشته به سمت اقتصادی حرکت کرده ایم که سرمایه­گذاری در منابع انسانی، فن­آوری اطلاعات، تحقیق، توسعه و تبلیغات بمنظور حفظ برتری رقابتی وتضمین زیست محیطی سازمانها ضروری بنظر می­رسد. لذا می­توان بیان کرد که منبع خلق ارزش اقتصادی، ایجاد و مدیریت دارایی­های نامشهودی است که از آن به عنوان سرمایه فکری یاد می شود. لذا هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه فکری بر مدیریت سود بوده که در این پژوهش با نمونه آماری متشکل از 73  شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران با روش رگرسیون پنل دیتا طی دوره زمانی 1385 لغایت 1390 به بررسی ارتباط بین عناصر سرمایه فکری بر مدیریت سود پرداخته شد.

نتایج حاصل از تحقیقات نشان داد که سرمایه فکری و ضریب سرمایه ساختاری بر مدیریت سود دارای رابطه مثبت و معناداری می باشند. از طرفی نتایج تصریح می­نماید که ضریب سرمایه انسانی و ضریب سرمایه ارتباطی رابطه معناداری با مدیریت سود ندارد.

 

 

کلیدواژه: سرمایه فکری، ضریب سرمایه انسانی، ضریب سرمایه ساختاری، مدیریت سود،

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

با ورود به اقتصاد دانش محور، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آلات و. از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است به طوری که در این اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می­شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان­ها نام برده می­شود(سیتارامان و همکاران،2002).[1] یکی از ویژگی­های دانش این است که نامشهود است، یعنی غیرقابل لمس و غیرمحسوس می­باشد و ارزشگذاری و اندازه ­گیری آن بسیار سخت و مشکل است. در صورتی­که در گذشته سازمان­ها با بهره گرفتن از روش های حسابداری قادر بودند تا ارزش و اندازه عوامل تولید خود را بطور کامل محاسبه کنند ولی امروزه این روش های حسابداری دیگر دارای کارایی لازم نیستند(سالیوان و همکاران،2000)[2]. دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی­های نامشهود محسوب می­شود. اگر در گذشته بیشتر دارایی­های سازمان­ها، مشهود  بوده ­اند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی­های سازمان­ها نامشهود هستند.(منبع قبلی) در این اقتصاد دانش محور، موفقیت سازمان­ها به توانایی مدیریت این دارایی­های نامشهود بستگی دارد و برای اینکه بتوانیم این دارایی­ها را مدیریت کنیم ابتدا می­بایستی آنها را شناسایی و اندازه ­گیری کرده تا در نهایت بتوانیم آنها را مدیریت کنیم  (سانچز و همکاران،2000)[3].

با ورود به اقتصاد دانش محور، ما به مدل جدیدی از دارایی­های سازمانی نیاز داریم. بطور کلی دارایی­های سازمانی را می­توان به 2 دسته کلی تقسیم کرد :

1- دارایی­های مشهود : این دارایی­ها شامل دارایی­های فیزیکی و مالی هستند که بطور تقریباً کامل در ترازنامه شرکت­ها منعکس می­شود. این دارایی­ها تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل می­ کنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها کاسته می­شود.

2- دارایی­های نامشهود : این دارایی­ها هم به دو دسته کلی تقسیم می­شوند :

2-1 : دارایی­های نامشهودی که به وسیله قانون حمایت شده ­اند و به آنها عنوان مالکیت معنوی را    داده­اند که شامل حق امتیازها، کپی رایت­ها، فرانشیز، علایم و مارک­های تجاری و غیره است. برخی از موارد آن در ترازنامه منعکس می­شوند.

2-2 : سایر دارایی­های نامشهود که شامل سرمایه های فکری است که تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می­ کنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها کاسته نمی­ شود و معمولاً در ترازنامه منعکس نمی­شوند.(تایلز و همکاران،2002 ) 1

با توجه به مطالب ارائه شده در بالا هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و مدیریت سود در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و سعی می شود به این سوال که آیا سرمایه فکری در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری بر مدیریت سود در این شرکتها دارد یا خیر؟ و در صورت تاثیر مثبت رابطه چگونه خواهد بود. در ادامه این فصل با توجه به موضوع تحقیق به بیان مسأله اصلی پژوهش، ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، فرضیه ­های تحقیق و در پایان اصطلاحات و واژه­های تخصصی پرداخته خواهد شد.

[1] Seetharaman et al, 2002

[2] Sullivan et al, 2000

[3] San`chez et al, 2000

1 Tayles et al, 2002

تعداد صفحه : 138

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته حسابداری ارسال و , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.